Kezdőlap

Beniczkyné-Bajza Lenke,

Bajza József költő és Csajághy Julia leánya, szül. 1840. jún. Pesten, hol gondos nevelésben részesült. 1862. máj. 18. férjhez ment Beniczky Ferencz val. b. titkos tanácsos és Pest vármegye főispánjához. Utazott Németországban, Dél-Francziaországban, Belgiumban, Hollandiában, Olaszországban. A Petőfi-társaság 1878-dik évben tagjai sorába választotta.

Mint atyjáról szóló visszaemlékezésében maga mondja, benne az irodalom iránti hajlam igen korán, már zsenge gyermekéveiben ellenállhatlan hatalommá növekedett, mire anyja, ki Vörösmarty Mihály nejének nővére volt, nagy befolyással lehetett. 1857 óta száznál több beszélyt irt a fővárosi szépirodalmi lapokba s almanachokba; ezenkivül utitárczákat, rajzokat is közölt; a következő lapokban jelentek meg munkálatai: Nővilág (1857. utilevelek, 1860-62. hetenként egy tárczát és évenként két novellát irt a lapba.), Arany Koszorúja (1864.), Divatcsarnok 1861. Ostende.), Hölgyfutár (1861.), Fővárosi Lapok (1864-68., 1872-73., 1875-79. 1881-82. utilevelek, 1883-85. beszélyek és külföldi tárczák, 1887-88.), Koszorú (1880-81. 1884.), M. Salon (1884-86.), Pesti Hirlap (1885.), Pesti Napló, Nemzet, Egyetértés (1886. 343. sz. Emlékezés atyámra, a m. irók és művészek társaságában decz. 11. felolvasása.)

Munkái:

1. Beszélyek. Pest, 1858. két kötet. (Ism. Bud. Hirlap 147. 148. Hölgyfutár 140-142. sz.)

2. Ujabb beszélyek. U. ott, 1862. két kötet.

3. Két szív harcza. Regény. U. ott, 1866. Két kötet. (2. kiadás. U. ott...)

4. Előitélet és felvilágosultság. Regény. U. ott, 1872. Négy kötet. (Ism. Figyelő. 2. kiadás, N.-Kanizsa, 1887-88. Munkái IV-VI. k.)

5. Itt és a jövő életben. Regény. Bpest, 1878. Két kötet. (2. kiadás. U. ott, 1885.)

6. Mártha. Regény. U. ott, 1881. (2. kiadás. N.-Kanizsa. 1886-87. Két kötet. Munkái I. II. Megjelent németűl a Berliner Tagblattban és külön is Lipcsében 1890-ben.)

7. Tévesztett utak. Regény. U. ott, 1883. Két kötet. (M. Salon-Könyvtár V. VI. Ism. Nemzet 109. P. Napló 139. Főv. Lapok 108. Koszorú 22. sz. 2. kiadás. U. ott, 1887.)

8. Ruth. Regény. U. ott, 1884. (Előbb a Nemzet tárczájában. Ism. Főv. L. Koszorú. 2. átdolg. k. U. ott, 1885.)

9. Fátyol titkai. Regény. U. ott, 1884. (2. átdolg. k. U. ott, 1884. Ism. Nemzet 110. Főv. L. 114. P. Napló 128. sz.)

10. Az első nyom. Regény. U. ott, 1885. (Ism. Főv. L. 264. sz.)

11. A porban született. Regény. U. ott, 1885. Két kötet. (Ism. Főv. L. 114. P. Napló 128. Koszorú 25. sz.)

12. Nem ismerem a mult történetét. Regény. U. ott, 1885. (Ism. Nemzet 110. sz. Bud. Szemle XLV.)

13. A vér hatalma. Regény. U. ott, 1886.

14. Saját kezébe. Regény. U. ott, 1886. (Egyetemes Regénytár I. 16. Ism. Irodalom 1887. 3. sz.)

15. Az erdei lak. Regény. U. ott, 1885. Két kötet. (M. Salon Könyvtár. Ism. Koszorú, Egyetértés 1884. 208. P. Napló 291. 292. Főv. L. 234. sz.)

16. Rhea grófnő, Színmű 4. felv. U. ott, 1886. (Nemz. Szinház Könyvt. 156.; először adatott a nemz. szinházban 1886. évi jan. 22. Ism. Nemzet 24. P. Napló 23. Főv. L. 23. Bud. Hirlap 23. P. Hirlap 23. sz. Koszorú.)

17. Zárt ajtók mögött. Regény. U. ott. 1886. (Előbb az Egyetértés tárczájában. Pallas-Könyvtár I. 9. 10. Ism., Nemzet 82. Főv. Lapok 178. sz. Németűl Kohut Adolf ford. Lipcse, 1887. életr. és arczk.)

18. Északról délről. Beszélyek. U. ott, 1887. (M. Salon-Könyvtár XXII.)

19. Ő az! Regény és Lidia. Elbeszélés. U. ott, 1887. (Egyetemes Regénytár III. 2. Ism. P. Napló 325. Németül a bécsi Fremdenblattban jelent meg és külön Krücken Oskár ford. Bécs, 1888. Hevesi Lajos irt hozzá életrajzot; Angolra is lefordították.)

20. Zsebkendő és legyező. Regény. U. ott, 1887. (M. Háziasszony Könyvtára. Ism. Nemzet 70. P. Lloyd 95. sz.)

21. A helytartóné. Elbeszélés. Nagy-Kanizsa, 1887. (Munkái III.)

22. A gyöngysor. Regény. U. ott, 1888. (Pallas-Könyvtár IV. 3. Ism. P. Napló 316. Nemzet 314.)

23. A hol a czipő szorít. A fekete könyv. Elbeszélések. Nagy-Kanizsa, 1888. (Munkái VII. VIII.)

24. Edith. Színmű 3. felv. Budapest, 1888. (Ism. Főv. L. Egyetértés, P. Napló, P. Hirlap, Bud. Hirlap, Nemzet 50. sz.; először adatott a n. szinházban 1888. febr. 18.)

25. Szabály ellen. Regény. U. ott, 1889. (Ism. P. Napló 317. sz.)

26. A hegység tündére. Regény. U. ott, 1889-90. Két kötet. (Egyetemes Regénytár V. 1. 2. Ism. P. Napló 1889. 317. sz.)

27. Tűzben. Regény. U. ott, 1890. Két kötet. (Ism. P. Napló 143. sz.)

28. Az élet viharában. Regény. U. ott, 1890.

29. A házasság titka. Regény. U. ott, 1890. (Szépirodalmi Könyvtár III.)

A miniszterelnök szünideje cz. vígjátékát 1888. jan. 14. adták először a n. szinházban.

A vér cz. regényét az Ország-Világ 1891. évvel kezdi meg.

Arczképét kőre rajzolta Grimm R. 1862-ben és többekkel egy csoportban megjelent Pollák testvéreknél egy Pfeifer Ferdinand kiadásában; fénynyomatú arczképe a Koszorú mellett (VI. 1881.)

Kézirata a M. Salonban (III. 1885.)

Hölgyfutár 1858. 293. sz.

Petrik Könyvészete és Bibliogr.

Horváth Ignácz Könyvészete 1885-1887.

M. Könyvészet 1886.

M. Salon 1885. II. 52. sz. arczk.

Faylné-Hontaller Mariska. M. Irónőkről. arczk.

Vasárnapi Ujság 1886. 51. sz. arczk.

Ország-Világ 1888. 52. sz. arczk.

Corvina 1889-90.