Kezdőlap

Berde Áron (laborfalvi),

tiszt. jogtudor, egyetemi tanár és a m. t. akadémia lev. tagja, szül. 1819. márcz. 8. Laborfalván Háromszékmegyében nemes székely szülőktől; az algymnasiumot 1827-től Székely-Keresztúron, a felsőbb osztályokat 1837-től a kolozsvári unitárius főiskolában végezte. 1841. aug. a kolozsvári unitárius kollégiumhoz választatott meg tanárnak; bővebb kiképzés végett 1842-ben Berlinbe ment, hol két évig maradt, minden igyekezetét a természettudományokra fordítván, a szünidőt tanulmányi utazásokra használta; fölkereste a híresebb egyetemeket, Giessenben a vegytani elemzés érdekében egy hónapot töltött; majd Francziaország és Svájcz egy részét utazta be. Hazatérte után 1844. okt. elején elfoglalván tanári székét, ott 1863-ig a természettudományok előadásával foglalkozott. Ekkor szerveztetvén a kolozsvári jogakadémia, benne rendes tanszéket nyert mint a nemzetgazdaság és politika tanára; utóbb a statisztika, pénzügytan, az osztrák birodalomhoz tartozó országok történelme jutottak neki rendkívüli tantárgyakúl. A kolozsvári egyetem szervezésével pedig oda lett kinevezve ny. r. tanárrá a nemzetgazdaság- és pénzügytanra; 1872-73. az egyetemi tanév rectora, 1883-84. a jog- és államtudományi kar dékánja volt. 1890 őszén nyugalomba vonult. A m. tudom. Akadémia 1858. decz. 15. választotta lev. tagjai sorába.

Első versei a kolozsvári Reményben (1839.) jelentek meg; polemiája Vida Károlylyal a Pesti Naplóban (1856. 355. sz.), természettudományi czikkei a Mezei Naptárban (1859.), az Akad. Értesítőben (1860. Mathem. és Term. Oszt.) és az általa szerkesztett lapokban; egyháztörténeti dolgozatai pedig a Keresztény Magvetőben (1888.)

Munkái:

1. Légtüneménytan. Kolozsvár. 1847. (Ism. Értesítő 1852. 32. 33. sz.)

2. A kémia iskolája. Stöckhard után ford. U. ott, 1848. (Ism. Orv. Hetilap 1857. 2. kiadás. A vegytan iskolája czímmel. U. ott, 1863.)

3. Mit tegyen az erdélyi gazda, hogy jólétre jusson. U. ott, 1859.

Szerkesztette a Természetbarátot 1846. júl. 2-tól Takács Jánossal, 1847. szept. 23-tól 1848. jún. 29. maga s Ipar és Természetbarát czímmel 1848. jul. 2-tól nov. 9-ig; a Hetilap gazd. és keresk. lapot 1852. okt. 2-tól 1855. márcz. 31-ig; a Kolozsvári Közlöny politikai hirlapot 1856. októbertől 1859. decz. 29-ig.

Danielik, M. Irók II.

Egyetemes M. Encyclopaedia VI.

M. Akademia Almanachja 1861. 1863. 1874.

Vasárnapi Ujság 1872. arczk.

Szinnyei, Hirlapirodalmunk 1848-49-ben és Repertóriuma. Tört. II.

Jogtudományi Közlöny 1872.

Petrik Bibliogr.

Akad. Értesítő 1890. 73. l.