Kezdőlap

Bereczk (Briccius) György (vizaknai),

orvostudor, szül. Vizaknán nemes szülőktől, hasonló nevű atyja I. Apafi Mihály hadseregében harczolt. B. a nagy-enyedi ref. kollegiumban a theologiát, bölcseletet és orvosi tudományokat elvégezvén, további kiképzés végett külföldi egyetemekre ment és Odera-Frankfurtban, Franekerában és Leidában tanult. 1695. szept. 25. tudori oklevelet nyert. 1696-ban hazájába visszatérvén, Kolozsvártt mint gyakorló orvos működött, miről naplójában gyakran megemlékezik, sőt arról is, hogy ez időben gyógyszertárak nem igen lévén az országban, maga készítette gyógyszereit, de különösen élénken irja le kuruczvilági viszontagságait, mert neki is megparancsoltatván a Magyarországba való kimenetel, azon mostoha időszak némely részeit Károlyi Sándor tábornok mellett élte át. 1703. febr. 18. a városi tanácsba választották; 1712-ben a királyi törvényszék birája, 1715-ben annak elnöke lett. Élete utolsó tiz évét mint a Kolozsmonostor requisitora töltötte. Meghalt 1720. aug., élete 82. évében.

Munkái:

1. Disputatio medica de peripneuma. Franequerae, 1695.

2. Dissertatio inaug. medica de colica passione. U. ott, 1695.

3. Naplója. Pest. 1860. (Tört. Emlékek II. 77-116. l. Szabó Károly és Szilágyi Sándor irtak hozzá előszót és jegyzeteket. Ezen napló Benkő József másolatában és Kemény József gróf gyűjteményével az erdélyi múzeumba jutott; ebben külföldi utját, a kilencz éves háború mozgalmait és kora eseményeit 1693-1717. irja le; adatai pontosak, hitelesek, mert annak, a mit ir, mint tábori orvos rendesen szem- és fültanuja volt, sőt még a szövetségi vezérek tanácskozásaiban is részt vett, tehát mindenről jól lehetett értesülve.)

Irt egy tankölteményt a boncztanról hexameterekben és az Élet eréről magyar verset naplójába, melyet Maizner közölt egész terjedelmében munkájában.

Weszprémi, Succincta Med. Biogr. Cent. Alt. P. Pr. 26. I. IV. 372.

Horányi Nova Memoria.

Uj M. Museum 1853. I. 237.

Bud. Szemle V. 1859. 40.

Ifj. Szinnyei József, Irodalmunk Tört. 21.

Maisner, M. Orvostud. Irodalom 21.