Kezdőlap

Beythe András (kői),

ev. ref. prédikátor Surányon és Németujvártt, B. István prot. püspök fia, szül. 1564. okt. 18. Sárváron Vasmegyében; Batthányi Ferencz gróf nevelője, utóbb a Batthyányi grófok udvari papja volt Németujvártt.

Munkája: Fives-könüv. fiveknek és fáknak nevökről, természetökről és hasznokrul. Németujvár, 1595. (Két teljes példánya a budapesti egyetemi és múzeumi könyvtárban.)

Levele Reczes, Thokoics és Klasekovics esperesekhez a Sárospataki Füzetekben (1861. 433.)

Bod, M. Athenas.

Horányi, Nova Memoria.

Tóth Ferencz, Helvét hitv. Tul a Dunai Püspökök Élete.

Idők Tanuja 1865. 283. sz.

Fabó, Beythe István 25. l. és Monumenta II. IV.

M. Könyv-Szemle III. 1878. 99.

Toldy, M. Nemz. Irod. Tört. 1878.

Szabó Károly, Régi M. Könyvtár I.