Kezdőlap

Biró Márton (padányi),

veszprémi püspök, szül. 1693. ápr. 15. Padányban, Pozsonymegyében, régi nemes szülőktől; a nyitrai gymnasiumból a veszprémmegyei papnövendékek közé lépett és a nagyszombati akadémián végezte bölcseleti s theologiai tanulmányait; azután bicskei plébános és rövid idő mulva kanonok, utóbb felsőőri prépost és veszprémi nagyprépost és 1744-ben püspök lett. Meghalt 1762. aug. 10. Veszprémben.

Munkái:

1. A feneketlen és kimeríthetetlen mélységű isteni titkoknak kisiskolája. Buda, 1728. (Szent Háromság magyar congregatiójának installatiója.)

2. A szent Háromság imádásáról való énekek. Győr, 1740.

3. Regnum decoris et diadema speciei, az az: Ékességnek országa szépségnek koronája, ugymint Mária Therésia koronázásából származott és megujult öröme. Buda, 1741.

4. Majestatica sessio, az az: gálás, jeles, pompás, tisztelettel, örömmel és vigassággal, mennyekben és a földön szenteltetett ülő ünnep. U. ott, 1741.

5. Firmamentum, országoknak erőssége... az az fels. második Mária Királyné asszonyunknak az országlásának örökös állandósága. U. ott, 1741.

6. Diplomatica securitas. Függő pecsétes levéllel megerősített bátorság. U. ott, 1741.

7. Infanteria, az az: a nazaretbéli Mária szűz anyától született nyolczadnapi mindenható Sabaoth kisded gyermek királynak vitézlő magyar serege. Pozsony, (1742.)

8. Homilia eucharistica sive Te Deum laudamus. Avagy a mindenható és sok irgalmasságú örök Istennek azon nagy kegyelméért... hálaadó áldozat és isteni dicséret. Buda, 1745.

9. Petra (a) prominens, avagy kiálló magas kőszikla. U. ott, 1745. (gr. Battyányi Lajos Vasmegye főispánjának beigtatására.)

10. Esther id est: Occulta et absondita. Az az a mennyei sugárlásoknak... tárháza. Pozsony, 1746. (Gyászbeszéd gr. Eszterházy Imre esztergomi érsekprimás felett.)

11. Lelket őriző látogatás. Buda, 1747.

12. Der einigen Gottheit dreyfaches Lob. U. ott, 1750.

13. Enchiridion de fide... Jaurini, 1750.

14. Comitia. Az az: országgyűlés... Pozsony. 1751.

15. Epistola encyclica de indulgentiis... Hely n., 1751.

16. Edictum et institutio ecclesiastica d e modo ac ritu celebrandorum festorum episcopi Veszprimiensi. Jaurini, 1854.

17. Angyali társaságnak szövetsége. U. ott, 1854. (3. kiadás. Kolozsvár, 1755. 4k. Győr, 1756.)

18. Epistola pastoralis. H. n., 1755.

19. Micae et spicae evangelico apostolicae. Avagy evangyéliomi kenyér morzsalékok és apostoli buzakalászok. Győr, 1756. (Prédikácziók B. M. arczképével. Folytatása u. ott. 1756-62. öt kötet.)

20. Benignae caesareo-regiae resolutioni innixa homilia episcopalis ad fratres. U. ott, 1756.

21. Armatura fortium in fide. U. ott, 1756.

22. Homilia episcopalis. U. ott, 1756.

23. Compendiosa genuina et sincera relatio actorum generalis canonicae visitationis dioecesis Weszprimiensis. U. ott, 1760.

24. Ünnepnapokon... mondott prédikácziók. U. ott, 1761.

25. Szent Vendelinus élete. Kassa, 1763.

26. A veszprémi püspöki megyében... gyakoroltatni szokott énekek és imádságok. Pest, 1784.

Magyar levele nagy-berényi hiveihez. Veszprém, 1746. márcz. 31. (M. Sion 1865. 152. l.)

Arczképe és czímere Haid által rajzolva. Róka, Vitae Veszprim. Praesulum (1779.) cz. munkája mellett.

Mercurius, Ofen. 1731. 95. sz.

Bod, M. Athenas.

Conradi Norbert, Oratio de laudibus Martini Biró de Padány. Pest, 1762.

Horányi, Memoria.

Katona, Historia Critica XXXIX. 942.

Ballagi Géza, A Politikai Irodalom.

Petrik, Bibliogr.