Kezdőlap

Bita Dezső,

hittudor, sz. Benedek-rendi áldozó-pap, szentsz. ülnök és egyet. tanár, szül. 1832. okt. 3. Keszthelyen Zalamegyében; 1850. szept. 15. lépett a rendbe, a pesti egyetemen végezte theologiai tanulmányait, mire 1857. aug. 31. misés pappá szenteltetett. 1861-ig a bibliamagyarázat, 1866-ig pedig a dogmatica tanára volt Pannonhalmán; 1868-tól a budapesti egyetemen a hittani kar rendes tanára; 1873-74. és 1883-84-ben rectori hivatalt viselt.

Hittani, kritikai s valláserkölcsi czikkei a következő lapokban és folyóiratokban jelentek meg: Religio (1861-69. 1880. 1885.), Egyházi Lapok (1868. Guzmics Izidor életrajza), M. Állam (1875. 1885. 132. sz.), Idők Tanuja, Pesti Hirnök és Uj M. Sion (1883-tól); több czikket irt a szent István-társulat Encyclopaediájába is.

Munkái:

1. Egyházi beszéd Borbély Kornél Kálmán első sz. mise-áldozatja alkalmával Komáromban decz. 26. 1858. Bécs.

2. Egyházi beszéd a szt. László-társulat védszentjének névünnepén. Pest, 1870.

3. A hit s tudomány közti viszony. Bpest, 1874. (Rectori beszéd. Acta Reg. Scient. Univ. Hung.)

4. A keresztény vallás isteni eredete és szükséges volta korunk tévelyével szemben. U. ott. 1875. (A budapesti m. kir. tud. egyetem hittud. kara által a Horváth-féle jutalommal koszorúzott pályamunka. 2. kiadás. U. ott, 1876.)

5. A kath. egyház isteni szervezete. U. ott. 1883. (A budapesti egyetem hittud. kara által dicséretet nyert pályamű.)

6. A tudomány szabadsága. U. ott, 1884. (Rectori beszéd. Acta R. S. Univ. Hung.)

7. Beszéd Pázmány Péter tudományos érdemeiről. U. ott. 1885. (A bpesti egyetem 105. évfordulója alkalmából.)

Jegyzeteket irt Hoványi, Fensőbb katholicismus elemei I. kötetéhez. Bpest, 1881.

Acta Reg. Scient. Univ. Hung. 1872. 19. 1875. 1876. 26., 1877. 29. 1881. 34. 1883. 27. 1884. 62.

M. Könyvészet 1883.

Scriptores S. Benedicti.

Századok 1885. 548. l. és önéletrajzi adatok.