Kezdőlap

Bitnitz Lajos,

bölcselettudor, cz. és bosoni vál. püspök, szombathelyi nagyprépost, a m. tud. akadémia tiszt. tagja, szül. 1790. júl. 17. Jákon, Vasmegyében, hol atyja seborvos volt; Nagy-Kanizsán és Kőszegen végezvén középiskoláit, 1807-ben a szombathelyi p apnövendékek közé lépett és üres óráit az olasz, franczia s német nyelv tanulására fordította; a theologiai tanfolyam után 1811. decz. Somogyi Lipót püspök alkalmazta maga mellett. 1812. ápr. 1. az ottani lyceumban a mathesis tanára lett s mint ilyen 1815-ben bölcselettudori oklevelet nyert. 1819-től a legujabb időkig ugyanott a magyar nyelv és irodalom tanszékét díj nélkül látta el. Vasmegye 1839-ben lyceumi igazgatóvá választotta. 1847-ben kanonokká neveztetett ki, 1868-ban püspöki czímet nyert. 1828-ban tagja volt azon küldöttségnek, mely a m. t ud. társaság alaprajzát és rendszabályait márcz. 15-től ápr. 7-ig Pesten szerkesztette. 1830. nov. 17. ugyanazon m. t. társaság igazgató tanácsa a mathem. osztályban vidéki rendes, 1847-ben tiszt. tagnak választotta. Meghalt 1871. jún. 28. Nagy-Kanizsán. Az akadémiában Szabó Imre tartott fölötte emlékbeszédet 1872. szept. 29.

Értekezései, könyvismertetései s apróbb dolgozatai megjelentek a Tud. Gyűjteményben (első értekezése: A tul a Dunán lakó vandalusokról. 1819-21. 1824-25. 1827-29.) Szombathely mellett felásott római sirboltokban talált régiségekről cz. értekezését Büsching a boroszlói Kunstblattban is kiadta németűl; ezért 1825. febr. 25. a boroszlói tud. társ. levelező tagjává választotta; irt a Muzarionba, M. Tud. Társ. Évkönyveibe, Athenaeumba, s a Közh. Esmeretek Tárába, melyet főkép aesthetikai, régészeti s életrajzi czikkekkel látott el.

Munkái:

1. Tentamen publicum e mathesi adplicata. Sabariae, 1820.

2. Tentamen publicum e mathesi theoretica et geometria practica. U. ott, 1820. és Pest, 1825. 1827.

3. De religionis et philosophiae relatione mutua. U. ott, 1822.

4. A magyar nyelvbeli előadás tudománya. Pest, 1827. (A Marczibányi 400 frtos jutalomban részesült.)

5. A Szombathelyen felásott római régiségekről. U. ott, 1829.

6. Gazdasági szótár. Szombathely, 1831.

7. Magyar nyelvtudomány. Pest, 1837. Két rész. (I. kötet jav. és bőv. kiad. Kőszeg, 1848.)

Utazási naplója 1828-ból megjelent a Fővárosi Lapokban (1871. 191-193. sz.)

Tudom. Gyűjt. 1820. VII. 130. 1821. X. 130. 1822. IV. 126. 1825. XII. 126.

Közhasznu Esmeretek Tára.

Athenaeum 1842. 27. sz.

Ujabbkori Ism. Tára.

Ferenczy és Danielik, Magyar Irok I.

Figyelő 1871. 41. 42. sz. II. 1877.

Főv. Lapok 1871. 237.

Vasárn. Ujság 1871. 31. sz. arczk.

Szabó Imre, Emlékbeszéd Bitnicz Lajos felett. Pest, 1872. (Értek. a nyelv- és széptud. kör. III. k. 3. szám.)

Szinnyei Repert. Term. és Tört. I.

Toldy, M. Nemz. Irod. Tört. 1878.

Petrik Bibliogr. és gyászjelentés.