Kezdőlap

Bodola Sámuel (zágoni),

erdélyi ev. ref. püspök, kir. tanácsos, B. Sámuel bölcselettanár fia, szül. 1790. decz. 10. Székelyudvarhelytt, hol a ref. kollegiumban tanult 1803-ig; ezután nagybátyja B. János ref. püspök neveltette Nagy-Enyeden, hol a bölcseletet, jogot és theologiát bevégezte s osztálytanító lett. Az 1814. iskolai év végével a göttingai egyetemre ment, de alig tölthetett ott másfél évet. Visszatért hazájába s 1816 tavaszán Kolozsvártt özv. b. Dániel Istvánné udvarában volt pap; innét azon év nov. 17. Héderfájára került lelkésznek. 1817-ben a dévai zsinaton fölavatták a papi hivatal folytatására. 1818. jún. 21. a marosvásárhelyi egyházközség választotta lelkészeűl és 1822. jan. 22. után ment a székelyudvarhelyi ref. kollegiumba theol. tanárnak, hol 1833. jún. 30. búcsúzott el, midőn a marosvásárhelyi főiskolához helyeztetett át. 1836-ban a ref. anyaszentegyház főjegyzővé választotta; ezt tanári hivatalával együtt folytatta 1841-ig; ekkor Nagy-Enyedre választatott meg theologiai tanárnak. 1848. nov. 17. a felbőszült oláh nép elől menekült és Kolozsvárra ment; innét 1849-ben Marosvásárhelyre, hol 1850. júl. 19-től theologiai tanár volt. 1854-ben átköltözött Kolozsvárra a theol. seminarium igazgatójának. 1852. febr. a főkonsistorium püspökhelyettessé tette, 1861. máj. 22. püspöki hivatalában megerősítette, egyszersmind kir. tanácsos lett. Meghalt 1866. ápr. 22. Kolozsvártt.

Kisebb dolgozatai az Erdélyi Hiradóban (1843. 65. sz.) és az erd. ref. egyház Évkönyveiben jelentek meg. (1860-66.)

Munkái:

1. Gr. Teleki Sámuel felett oráczió 1822.

2. Kik az igaz keresztények? Brassó, 1831.

3. Katékhismus, Kolozsvár. (1832. 2. jobbított kiadás. M.-Vásárhely, 1840. 3. k. N.-Enyed, 1843. 4. jav. k. Keresztyén hittan czímmel. N.-Enyed és M.-Vásárhely, 1848. 5. k. Kolozsvár? 1861. Ennek nyomán Garda József adta ki 1867-ben.)

4. Könyvismertetés. Irta egy ref. pap. Kolozsvár, 1840. (Salamon József könyvének; De statu ecclesiae ev. ref. in Transsilvania birálata.)

5. Keresztyén anya sz. egyház négy oszlopai. Nagy-Enyed, 1845.

6. Papok fölszentelése alkalmával mondott beszéd. Kolozsvár, 1855.

7. Az élő egyház és annak ismertető jegyeiről. U. ott, 1856.

8. A közzsinatot megnyitó beszéd. U. ott, 1863.

9. Ima, zsinatnyitó és papszentelő beszédek. U. ott, 1864.

Hazai s Külf. Tudósítások 1833. II. 10. sz.

Vasárnapi Ujság 1861. 26. sz. arczk.

Erdélyi Prot. Képes Naptár 1863. arczk.

Prot. Képes Naptár 1864. 54. l.

Hazánk s a Külföld 1866. 20. sz. arczk.

Prot. Theol. Könyvtár IV. évf. 9. kötet.

Sárospataki Füzetek 1866.

Uj M. Athenás.

Nagy Papok Életrajza 5. (Bartók György.)

Petrik Bibliogr.

Koncz József, A marosvásárhelyi ref. egyház ismertetése 383. l. (hol kisebb munkái s életrajzára vonatkozo repertorium föl van sorolva) és gyászjelentés.