Kezdőlap

Boleman István (dezséri),

a pozsonyi ág. ev. lyceum igazgató-hittanára, Ferencz-József-rend lovagja, magyar nemes családból szül. 1795. máj. 9. Krzsichliczén Csehországban, hol atyja, B. István lelkész volt, ki később a garanszeghi (Zólyomm.) ág. ev. egyház lelkészévé választatott meg. B. István ekkor szüleivel régi honába költözött és középiskoláit Selmeczen, a theologiát Pozsonyban és Tübingában végezte; ezután Berczelen Baloghy Lajosnál volt nevelő s 1815. okt. 10. Losonczra a szónoklati tanszékre választatott meg az ev. ref. iskolába; innét 1820-ban Selmeczre a syntaxis tanárává, 1840-ben a pozsonyi lyceum theologiai tanárává választatott. 1869. jan. 14. tanársága félszázados évfordulóján kapta a Ferencz-József-rend keresztjét. Meghalt 1882. júl. 12. Pozsonyban.

Michnay András lyceumi igazgató fölött mondott gyászbeszéde megjelent a pozsonyi ág. ev. Gymnasium Értesítőjében (1858); Nehány szó a dráma elméletéről (U. ott. 1860.); irt a Prot. Jahrbuchba (1856.) és az Egyházi Reformba (1871) is czikkeket.

Munkái:

1. Carmen Danieli Kanka rectori et professori primario. Schemnicii, 1814.

2. Rhetorica ex indole sermonis explicita. Pestini. 1836. (és u. ott, 1853.)

3. A dicső szabadságra emelkedő oskola. Pozsony, 1848.

4. Pál apostolnak a korinthusiakhoz irott első és második levele. Röviden magyarázta. U. ott, 1860. két kötet.

Kéziratban: Grammatica latina e sermonis indole explicita; A nyelv természetéből megfejtett logica; Aesthetika.

Tud. Tár 1835. (Toldy Bibliographiája.)

Thewrewk József, Magyarok Születésnapjai 49.

Prot. Jahrbuch 1854. 120. l.

Prot. Képes Naptár 1871. arczk.

Eggenberger Bibliographija 1848.

Petrik Bibliogr. és gyászjelentés.