Kezdőlap

Bonyhai Simon György,

erdélyi ev. ref. püspök; atyja Simon János, szül. 1673-ban Bonyhán; tanult a kolozsvári és nagy-enyedi kollegiumban; az odera-frankfurti egyetemen 1699. aug. 2. iratkozott be; 1703-ban ev. reform. püspök lett. Meghalt 1739-ben.

Munkái:

1. Házi kereszt, gróf Lázár Mária, gróf Bethlen Sámuel élete párjának halálára mondott beszéd. Kolozsvár, 1732.

2. Kegyes ember nyeresége. U. ott, 1734. (Halotti beszéd br. Wesselényi István neje gr. Bánffi Kata felett.)

3. Igazán vitézkedő s tusakodó keresztyén léleknek koronája. U. ott, 1743. (Halotti beszéd gr. Gyulai Ferencz felett, mely 1730. júl. 23. mondatott.)

Bod, Szmirnai Szent Polikarpus 170.

Prot. Szemle 1890. 192.

Petrik Bibliogr.