Kezdőlap

Borovszky Samu,

bölcselettudor, a m. tud. akadémia irattárnoka, B. Károly bátyja, szül. 1860. okt. 25. Karavukován, Bácsmegyében, hol atyja B. Pál a dunaszabályozási munkálatoknál mint mérnök működött. 1870. okt. havában szülei Nagy-Szalontára költözvén, itt kezdte gymnasiumi tanulmányait és 1873-ban a békési iskolában végezte a 3-5. osztályokat. 1876-ban Budapesten a ref. főgymnasium 6. osztályába lépett és itt végezte 1879. jún. 18. a főgymnasiumot. 1879-83-ban a budapesti egyetemen a bölcseletet hallgatta s ösztöndíjban részesült. 1883. jún. a történelemből és magyar irodalomból tanári vizsgát és nov. bölcselettudori szigorlatot tett. 1880-ban Lukács Móricz titkára lett és halálaig mellette volt. 1882. máj. 1. a magyar tud. akadémia főtitkári hivatalába irnoknak nevezte ki Lónyay Menyhért elnök, kinek ez időtől fogva titkára volt. 1884. decz. 7. akadémiai irattárnokká léptették elő, és e hivatalban jelenleg is működik. 1889-ben a Történelmi Társulat igazg. választmányi tagjává választatott.

Irt a Kelet cz. kolozsvári napilapba (1880.) tárczaczikkeket oo-au. jegygyel, Egyetértésbe 1882. (Horváth Mihály emlékezete), Századokba (1884. A longobardok vándorlása. Németűl az Ung. Revueben 1885.), Egyet. Phil. Közlönybe (1885. Martyrologium és a Vita Scti Severini és 1889.); történelmi czikkeket a Pesti Hirlapba (1885. 187. sz.), Századokba (1885-88. oo-u jegy alatt is), Nemzetbe (1886. 112. 114. sz.), Archaeol. Értesítőbe (VIII. 1888.), Bud. Hirlapba (1890. 162. sz. Budapest ezer év előtt.)

Munkája: A dákok. Ethnographiai tanulmány. Bpest, 1883. (Ism. Egyet. Philol. Közlöny 1884.)

A Szabó Ferencz által kiadott Holzwarth-féle Világtörténelemben (Temesvár, 1885.) A hunnok és Az avarok cz. fejezeteket irta.

Önéletrajzi adatok.