Kezdőlap

Bozóky Alajos (bozóki),

jogtudor, kir. tanácsos, kir. jogakadémiai igazgató, B. Mihály a helytartótanács hivatalnokának fia, szül. 1842. decz. 30. Budán; középiskoláit 1862-ben szülővárosában, a jogot 1866-ban a budapesti egyetemen végezte és a jogtörténelmi s birói államvizsgát letevén 1867. július 7. jogtudorrá avattatott; egy ideig a m. kir. helytartótanácsnál, majd a közoktatási miniszteriumban mint fogalmazó-gyakornok szolgált; azután br. Eötvös József vallás- és közoktatási miniszter állami ösztöndíjjal külföldre küldte, hol Heidelbergben Vangerowot, a világhirű romanistát hallgatta s az 1867-68. tanév alatt még Brüsselt, Londont, Párist és Strassburgot is meglátogatta. 1888 nyarán bejárta Németországot s azután Svájczon és F.-Olaszországon át haza tért, mire a nagyváradi kir. jogakadémiánál a római s egyházjogi tanszékre helyettes tanárrá neveztetett ki. Miután a római jogból egyetemi magántanárrá képesítette magát, rendkivüli, 1871. szept. 19. pedig rendes tanárrá lett. 1879 óta a nagyváradi kir. jogakadémia igazgatója. 1888. a Szt-István Társulat irodalmi osztályának tagjává választotta; 1889. máj. 20. kir. tanácsosi czímet nyert.

Jogi, államtudományi, társadalmi és közművelődési czikkei megjelentek a Jogtudományi Közlönyben (1863 óta), a Reformban, a Nagyváradban, melynek 1875 óta rendes munkatársa, névtelenűl; a magyar jogászgyűlés évkönyveiben (1872. 1879. 1882. 1889.), az Archiv für kath. Kirchenrechtben (1873. 1880-81. 1883.), a bécsi Tagespresseben, az Alma Mater szakközlönyben (1877-78.), a berlini Deutsche Juristische Zeitungban (1878.), Nemzetben (1884. 350. sz.), a Századokban (1885.), a Kath. Szemlében (1887-88. 1890.), a M. Könyv-Szemlében (1887.), az Egyet. Lapokban (1889.), az Ország-Világban (1889.) és Jogi Szemlében (1890. 1891.)

Munkái:

1. A világtörténet átnézete synchronistikai táblákban, különös tekintettel Magyarország történetére. Buda, 1863. (2. kiad. U. ott, 1867.)

2. Ezeregy éj, ifjusági irat. U. ott, 1864. (Claudius G. C. után névtelenűl. 2. kiadás. U. ott, 1870.)

3. Praetori jog. A pesti egyetem által koszorúzott pályamű. Pest, 1866. (Ism. Jogtud. Közlöny.)

4. A börtönügy legujabb haladásai. A pesti egyetem által a Pauler-díjjal koszorúzott pályamű. U. ott, 1867.

5. A biztosítási ügyről. U. ott, 1868. (Tudori értekezés.)

6. A római jog institutióinak tankönyve. U. ott, 1870. (Ism. Jogtudományi Közlöny. 2. jav. és bőv. kiadás. 1875. 3. kiadás. 1880. 4. jav. és bőv. k. 1885. U. ott.)

7. A jogi személyekről. N.-Várad, 1870. (Székfoglaló értekezés.)

8. Az egyházi jog tankönyve. Pest, 1871.

9. A nagyváradi jogakadémia vázlatos története alapításától az 1870/1. tanév végeig. Nagyvárad, 1872.

10. Eszmetöredékek hazai főtanodáink reformjához. U. ott, 1873.

11. A római jog pandektáinak tankönyve. Bpest, 1874. (Ism. Jogtud. Közl.)

12. A köteles részről. A m. tud. akadémia által dicséretre méltatott pályamű. Nagyvárad, 1874. (Ism. Jogtud. Közl. 1875.)

13. A n.-váradi kir. jogakadémia vázlatos története az 1871/2-1873/4. években. U. ott, 1874.

14. Római perjog. U. ott, 1878. (2. kiadás. U. ott, 1885.)

15. Római világ művelődéstörténeti rajzok Augustustól az Antoninusok korának bezártáig. U. ott, 1883. 464 l.

16. A római nők. Felolvasás. U. ott, 1883.

17. Pompeji. Fölolvasás. U. ott, 1883.

18. Római világ. Művelődéstörténeti rajzok Friedländer L. nyomán. Bpest, 1883-84. Két kötet. (M. Nemzet Családi Könyvtára 62-69. és XVIII. XIX. köt. Ism. Bud. Szemle XLVII.)

19. A rómaiak nyilvános játékai. Fölolvasás. 1885.

20. Mit hittek a rómaiak? Fölolvasás. U. ott, 1886.

21. Gajus római jogi institutióinak négy könyve. Bpest, 1886. (Bevezetéssel és jegyzetekkel. Ism. Egyet. Philol. Közlöny 1888.)

22. Ugyanaz csupán magyarúl. U. ott, 1886.

23. M. Tullius Ciceronak védbeszéde P. Sulla mellett. U. ott. 1887.

24. A római rabszolgaélet. Fölolvasás. Győr. 1887.

25. M. Tullius Ciceronak I. II. XIV. philippikája. Nagyvárad, 1887. (Ism. Egyet. Philol. Közlöny 1888.)

26. M. Tullius Ciceronak válogatott levelei, ford. jegyzetekkel N.-Várad, 1888.

27. A nagyváradi kir. akadémia százados multja 1788-1888-ig. Bpest, 1889.

28. A nagyváradi kir. akadémia száz éves fennállásának emlékünnepélye. Nagyvárad. 1889.

29. Felolvasások Rómában. Fölolvasás. U. ott, 1889.

30. Az ausztriai magánjog rendszere. I. füzet. Bpest, 1891.

Szrkeszti a nagyváradi kir. jog- és államtudományi kar Almanachját 1874/5 óta, hol megnyitó beszédei is megjelentek.

Jegyei: B-y, y. (régebben a Jogtud. Közlönyben és a Reformban.)

Kéziratban: Római örökjog.

Petrik Könyvészete.

M. Lexikon IV.

Figyelő XVIII. (Márki Sándor.)

Bozóky Alajos, Nagyváradi Akadémia Tört. 60. 87. 91. 92. 96. l.

Orsz.-Világ 1889. 12. sz. arczk. és önéletrajzi adatok.