Kezdőlap

Breznyik János,

kir. tanácsos, a selmeczi ág. ev. lyceum igazgatója, szül. 1815-ben Ikladon Pestmegyében; iskoláit Aszódon kezdte, Selmeczen folytatta s Pozsonyban végezte. Ezután a Dercsényi családnál nevelősködött Gödön. 1839 őszén a jénai egyetemre ment, hol egy évet töltött, a másikat pedig Halléban; ezután Selmeczre hívták meg a magyar nyelv és irodalom tanáráúl. A szabadságharcz után hivatalától megfosztatván, nevelősködött a Sembery családnál 1855-ig. Ekkor Békés-Csabára vonult, hol szintén nevelő volt. 1858 óta a selmeczi lyceum igazgatója.

Az iskolai év kezdetén tartott beszéde A gymnasiumok feladatáról megjelent a selmeczi ev. gymnasium Értesítőjében (1860.)

Munkái:

1. Tervezet a magyarhoni ág. h. evang. tanodák czélszerű elrendezésére. Pest, 1852.

2. A czigány nyelv elemei. U. ott, 1853. (Bornemisza János névvel; olvastatott a m. tud. akadémia 1852. máj. 15. és júl. 10. ülésein; az Uj M. Múzeum 1853. II. 82-122. l. is.)

3. A selmeczi bányakerületi evang. lyceum tanári karának véleményadása a m. kir. kormánynak a gymnasiumokat és lyceumokat szervező tanterve ügyében. U. ott, 1869.

4. A selmeczbányai ev. egyház és lyceum története. Selmeczbánya, 1883-89. Két kötet. (Ism. Századok 1884. 1889.)

Szerkeszti mint igazgató a lyceumi Értesítőket 1858-59 óta.

Uj M. Athenás.

Petrik Könyvészete és Bibliogr.