Kezdőlap

Bruckenthal Sámuel, báró,

erdélyi kormányzó, szül. 1721. júl. 26. Ujegyházon, hol atyja Brekner Mihály királybiró volt és magyar nemességet kapott Bruckenthal előnévvel. B. S. a humaniorákat és a bölcseletet Nagy-Szebenben végezte, a hazai törvényt Marosvásárhelytt tanulta s az erdélyi kir. guberniumnál 1741. febr. 9. lépett hivatalba; 1743-ban a hallei s 1744-ben a téli félévre a jenai egyetemre ment. 1745. aug. 25. Nagy-Szebenben törvényszéki titkársegéd, 1749. decz. 29. első titkár, 1751. ápr. 6. aljegyző lett és 1760. febr. 3. Mária Terézia királynő czimzetes guberniális tanácsossá nevezte ki s mint a szászok küldötte Bécsben maradt. 1761. nov. 27. a nagy-szebeni szász egyetem királybiróvá és a szászok grófjává választotta. 1766. jan. 16. az erdélyi udvari kanczellária elnöke, 1768. jan. 28. val. belső titkos tanácsos, 1773-ban a szent István-rend commandeurje, 1774. júl. 5. a gubernium elnöke, és 1777. júl. 26. Erdély kormányzója lett. Meghalt 1803. ápr. 9. Nagy-Szebenben. Ő alapította a Bruckenthal-múzeumot és könyvtárt N.-Szebenben.

Kézirati munkáit elősorolja Trausch; ezek közül az egyik (Synopsis systematica articulorum dietalium Transilvaniae inde a saeculo XVI. usque XVIII.) a m. n. múzeum kézirattárában őriztetik.

Két levelét 1784. nov. 18. és 23. a Hora-lázadásról a Tört. Lapok (III. 1876. 8. sz.) közli.

Siebenb. Quart. I. 1790. 125.

Zeitschrift v. u. ür Ungern III. 258.

Tud. Gyűjt. 1818. III. (múzeumáról.)

Nagy Iván, Magyarország Családai II.

Trausch, Schriftsteller-Lexikon.

Arch. Értesítő 1870. 203. (múzeuma.)

Mokos, Magyar tanulók a jenai egyetemen 54.