Kezdőlap

Brunswick Teréz (korompai gróf),

brünni szerzetes hölgy, B. Antal gróf septemvir leánya, szül. 1775. júl. 27. Pozsonyban; a század elején özvegységre jutott anyjával hol Magyarországon, hol Bécsben lakott; később nővérével özv. Deym Jozefin grófnéval és ennek két fiával Oroszországban, azután Svájczban tartózkodott. Itt ismerkedett meg Iverdunban Pestalozzival, kinek társaságában hetekig időzött. Később ugyanazon testvére gyermekeinek nevelését és tanítását vállalta el és hosszabb ideig Morvaországban élt. Innét Budára nagybátyjához költözött. Meghalt 1861. szept. 23. Pesten. Az első kisdedóvót az egész monarchiában ő nyitotta meg Budán anyja házában 1828. jún. 1. Angyalkert név alatt; 11 kisdedóvó neki köszöni keletkezését, mely szám halálaig 80-ra szaporodott.

Munkái:

1. Felszóllítás egy intézet felállítása iránt, melyet a kis gyermekeket gyámnevelő intézetek számára tanítók készítetnének hazánk minden részeiben. Hely és év n.. 4r.

2. Rajza azon véghetetlen haszonnak, melyeket a kis gyermekek oskolái nyújtanak. Hely és év n. 4r.

3. Rendszabási a nemzeti egyesületnek, a kisdedek koránti nevelésére nézve gyám- és képzőintézetek által. Pest, 1830.

Arczképe Barabás M. által kőre rajzolva. Szobra, Aradi Zsigmond munkája 1871. nov. 5. lepleztetett le és a m. n. múzeumban helyeztetett el.

Rapos József, Brunswick Teréz grófhölgynek élete és műve. Pest, 1868.

István bácsi Naptára 1873. arczk.

Kis-Lexikon 1931. (Kerékgyártó Árpád) és gyászjelentés.