Kezdőlap

Budai Ezsaiás,

bölcselet- és hittudor, ev. ref. superintendens, nemes B. András és Tárnok Katalin fia, szül. 1766. máj. 7. Pérben Közép-Szolnok megyében; a debreczeni főiskolában végezte tanulmányait és miután Kézsmárkon pár évet töltött, a debreczeni kollegiumban előbb a költészeti osztály, majd az első éves diákok köztanítója volt; contrascriba és senior korában a történelem helyettes tanára lett. 1792-ben külföldi akadémiákra indult és Göttingában tudori oklevelet nyert. Ez úttal Hollandiát és Angolországot is meglátogatta. A hazába visszatérvén, 1794-ben a debreczeni főiskolában a történelemnek, hellén és latin irodalomnak, 1808-ban pedig a hittudománynak tanára. 1813. okt. 4. egyszersmind egyházkerületi főjegyző lett. 1817-ben a göttingai egyetemtől hittudori oklevelet nyert. 1821-ben debreczeni első lelkésznek, 1822. aug. 9. a tiszántúli egyházkerület superintendensének választotta. 1828-ban a m. tud. akadémia alapszabályainak kidolgozásával megbizatott küldöttségben ő is jelen volt. 1831. febr. 15. a m. tud. akadémia tiszt. taggá választották. Meghalt 1841. júl. 14. Debreczenben. Gyászbeszédet mondottak fölötte: Fésűs András ev. ref. lelkész és Aranyi István főiskolai tanár; latin sirversét Péczely József tanár irta.

A nyír-bátori ref. templomról értekezett a Tud. Gyűjteményben (1822. II.)

Munkái:

1. Commentatio de causis culturae... Göttingae. 1794.

2. Közönséges história. Debreczen, 1800. (2. kiadás. U. ott, 1811.)

3. Régi tudós világ históriája. U. ott, 1802.

4. Halotti beszéd, melyet Kis Rhédei Lajos élete párja, Kohányi Katsándi Theresia asszony felett ápr. 15. 1804-ben mondott. Nagyvárad. 1804.

5. Oskolai magyar új átlás, kidolgozta és a mennyire lehetett a nemzet nyelvéhez alkalmaztatta. Debreczen, 1804.

6. Deák nyelv kezdete példákban. U. ott, 1804. (2. kiadás. 1808. 3. k. 1816. 4. k. 1817. 5. k. 1827. 6. k. 1829. U. ott. Ujabb kiadása ezen czímmel: Latin nyelv elemei példákban, bővítve és jegyz. kisérve kiadta Szűcs István. U. ott, 1851.)

7. Magyarország históriája. U. ott, 1805., 1808. és 1812. Három rész (I. rész. 2. megjobb. kiadás 1811. II. rész. 2. megjobb. k. 1814. III. rész 2. k.... U. ott; a három rész 3. kiadása Pest, 1833.)

8. Deák törzsökszók magyar jelentéseikkel együtt. U. ott, 1809.

9. Régi római vagy deák irók élete. U. ott, 1814.

10. Propaedeumata theologiae christianae. U. ott. 1817.

11. Az Isten és a király félelme. U. ott, 1826. (Egyházi tanítás. I. Ferencz szül. ünnepén.)

12. A királyért való könyörgésnek a szent irásból vett formája. U. ott, 1827. (I. Feencz születés ünnepén.)

13. A tiszta szivűek boldogsága. U. ott, 1827. (Halotti beszéd Bellyei Erzsébet assz. Simonffy Sámuel özvegye utolsó tisztességére.)

14. Földi házból mennyeibe való költözés. U. ott, 1827. (Halotti prédikáczió Kis Orbán István felett.)

15. Kegyes öröme és reménysége a hív alattvalóknak. U. ott, 1828. (I. Ferencz szül. napján.)

Több iskolai kézikönyvet s classikus irókat jegyzetekkel ellátva bocsátott közre. A ref. énekeskönyvben a 6. és 27. sz. ének szerzője. Kiadta bátyjának B. Ferencznek Polgári Lexikonát Nagyváradon 1804-1805 három kötetben.

Kéziratai: Historia ecclesiastica, előadva 1819-ben, négy kötet; Theologia moralis, előadva 1818 és 1822-ben; Systemata diversorum christiana religionis coetum cum prudentia pastorali, et homiletika, előadva 1820. és 1821-ben; Theologia dogmatica cum historia eiusdem, előadva 1818 és 1819-ben. (Mind a Széll Farkas ajándékából került 1882-ben a m. nemzeti múzeum kézirattárába.)

Arczképe: M. t. Akadémia Évkönyve VI. k. 1845. rajzolta Barabás; aczélba metszette Mayer K. Nürnbergben. Magyar irók arczképcsarnoka II. műlapján, kőre rajzolta Strohmayer Bécsben 1859-ben kiadta Vahot Imre; olajba festett képe a debreczeni iskolai könyvtárban levő példány után a m. tudom. akadémia képesteremében.

Katona, Historia Critica XLI. 569. XLII. 579.

Catalogus Bibl. Fr. Com. Széchenyi Suppl. I. 91.

Annalen der Literatur, Wien 1804. 1805.

Tudom. Gyűjt. 1821. VII. 132. 1822. IX. 125. 1827. V. 125.

Allg. Liter. Zeitung, Halle und Leipzig 1822. III. 286. sz.

Hirnök 1841. 61. sz.

Világ 1841. 58.

Pannonia 1841. 63. sz.

Athenaeum 1841. II. 17. sz. (Péczely József).

A sokat tanított... Debr. 1841. (Gyászbeszédek és versek.)

Magyar Tudós Társasági Névkönyv 1842-re 78. l.

M. Tud. Akadémia Évkönyvei VI. 1845. (Péczely József emlékbeszéde.)

Thewrewk József, Magyarok szül. napjai 48.

Ferenczy és Danielik, M. Irók I.

Ujabbkori Ism. Tára. II. k.

M. Sajtó 1855. 1. sz. (Toldy F.)

Vasárnapi Ujság 1858. 3. sz. arczk. (Kátai Gábor.)

Magyar Irók Arczképei I. 1858. arczk.

Prot. Naptár 1858. arczk.

Csokonai Album 1861. 222. 243. 246.

Szűcs István, Debreczen Története III. 957.

Révész Imre, A ref. énekeskönyvéről 33.

Főv. Lapok 1871. 68. sz. (Hőke Lajos.)

Prot. Egyh. és Isk. Figyelmező 1876. 256.

Figyelő I. V. 1876. 1878.

Toldy Irod. Tört. 1878. és Munkái V. VII.

Balogh Ferencz, M. Prot. Egyház Tört. Irod.

Uj M. Athenas. 78. l.

Zelizy, Debreczen Leirása 474. 508.