Kezdőlap

Budai Pál,

ev. ref. lelkész, szül. 1769-ben Ácson Komárommegyében; tanulását a komáromi gymnasiumban kezdette és Debreczenben bevégezte; honnét nevelőnek ment Wartensleben gróf fiához; azután a jenai egyetemre (1798. téli félévben). 1800. márcz. 12. csoknyai (Somogymegye) lelkészűl hivatott meg; ugyanazon év jún. 17. pappá szenteltetett és három év mulva Orcziba, 1805-ben Nagy-Bajomba ment lelkésznek. 1826-ban proseniorrá, a következő évben rendes espressé választatott. 1845-ben nyugalomba vonult. Meghalt 1854. decz. 18.

Kéziratban maradtak egyházi beszédei, számszerint 642, hét kötetben; ezek a csurgói ev. ref. gymnasium könyvtárában őriztetnek.

Haan, Jena Hungarica 120.

Mokos, A magyarországi tanulók a jenai egyetemen 88. l.

Uj M. Athenás.