Kezdőlap

Caban (Czaban) András,

komjáti plébános, szül. 1813. decz. 7. Szélcsén Zólyommegyében; tanult Beszterczebányán, Léván és Esztergomban, hol 1828-ban növendékpap lett; 1837. febr. 22. misés pappá szentelték föl és 1844-ben plébános lett Komjátiban Nyitramegyében, hol 1860. máj. 2. meghalt. Nyolcz nyelven beszélt, u. m. latinúl, magyarúl, németűl, tótúl, oroszúl, illyrűl, francziáúl és lengyelűl. Vagyonát jótékony czélokra hagyta.

Több költeményt és czikket irt és fordított a Priatel Skoly a Literatury és Ciryll a Method cz. tót hirlapokba. Meyer István Neveléstanát lefordította tót nyelvre és kiadta Budán 1847-ben.

Slovnik Naučný. Prága. 1862. II. 2.

Slovenské Pohlady 1888. 2. sz.

Necrologium Strigonicnsis 149.