Kezdőlap

Carlowszky János,

ág. ev. collegiumi igazgató, C. Dániel és Fekete Katalin fia, szül. 1721. febr. 16. Bisztricskán Turóczmegyében; a gymnasiumot Losonczon végezte; azután a hallei és göttingai egyetem hallgatója lett. Hazájába visszatérvén, a pozsonyi ág. ev. lyceumnál mint tanár működött; innét az eperjesi collegium rectorának hívták meg és ott meghalt 1794. okt. 20. Beszédet mondott fölötte Neustadt eperjesi lelkész németűl és Meyer András tanár latinúl.

Munkája: Singulare vitae scholasticae exemplar, quod Michael Peschko, in schola Posoniensi aug. confess. pro-rector, soliditate doctrinae, ac morum integritate conspicuus in vita, fideliter docendo et pie vivendo, expressit, et a. 1757. per mortem placidam, ad aeternam quietem evocatus, post se reliquit, in testimonium amoris animo moesto proponunt docentes. Posonii. (Költemény.)

Kéziratban maradtak: Historiae Eperjesiensis collegii; Tractatus de sacramentis; Chronologia sacra ad annum diluvialem producta; De lege et evangelio. Latin levele Kazinczyhoz, Eperjes, 1778. szept, 18. (Kazinczy Ferencz levelezése I. 10.)

Novi Eccles.

Schol. annales Evang. 1795. I. 50.

Petrik Bibliographiája I. 381.