Kezdőlap

Chernel Ignácz (chernelházi),

urbéri főtörvényszéki tanácsos, Ch. Ferencz főszolgabiró és Barthodeiszky Teréz fia, szül. 1807. nov. 25. Mihályiban Sopronmegyében; 1834-49-ig batthyány Fülöp herczeg kanizsai uradalmainak ügyésze, 1850-55-ig zala-egerszegi, majd egy évig szegszárdi törvényszéki elnök, 1861-ig soproni urbéri főtörvényszéki tanácsos volt; ezután nyugalomba vonult Kőszegre 1848-ig Zala, Sopron, Vas és Somogymegyék táblabirája vot.

A Chernel család történetét és leszármazási táblázatát irta Nagy Iván Magyarország Családai cz. munkája III. és Pótlék kötetébe; Chernel György I. Rákóczy György fejedelem megbizottjának emlékezetét a Győri Tört. és Rég. Füzetekbe (IV. 1865.) és Deák Ferencz halála után, róla több hibákkal elegy tárczaczikk jelenvén meg, ezeknek némi kiigazítása végett a Pesti Naplóba (1876. 40. sz.) -l- jegygyel küldött egy czikket, mely Deáknak győri akadémiai tanulmányaira s családi viszonyaira vonatkozik.

Nagy Iván, Magyarország Családai III. 26. l. és önéletrajzi adatok.