Kezdőlap

Chernel Kálmán (chernelházi),

ügyvéd és megyei aljegyző, Ch. Ferencz kerületi táblabiró és Barthodeiszky Teréz fia, szül. 1822. április 6. Kőszegen, hol a gymnasiumban tanult; a bölcseleti osztályokat Szombathelyen, a jogot a pozsonyi akadémián végezte. Az ügyvédi vizsgát az 1843-44. országgyűlés alatt tette le. Sopronmegyében mint tiszteletbeli, majd mint valóságos aljegyző hivataloskodott. 1848-ban a szabadságharcz őt is fegyverre szólította; a fegyverletétel után hivatalt nem vállalt, hanem idejét természetrajzi s történelmi tanulmányokra fordította. Kőszeg városa megválasztotta díszpolgárának, az árvaszék helyettes elnökének, azonkivül a kőszegi kisdedóvónak és a szegény diákok egyletének is elnöke s a takarékpénztár alelnöke; a m. történelmi társulat alapító, a porosz- és bajor kir. kertészeti-egyletek levelező tagja volt. Meghalt 1891. ápr. 21. Kőszegen.

Irodalmilag a Honművész és Regélőben (1839), Rajzolatokban, Társalkodóban és Pesti Divatlapban közölt egyleti, társadalmi s más vegyes tudósításokat. Jegyzői hivataloskodása idejében a Pesti Hirlapot és Kossuth Hirlapját látta el Sopronmegye közigazgatási életére vonatkozó közleményekkel. Az 50-es években Bérczy Vadász- és Versenylapjában (1858., 1860., 1862-64.) és a Hazai s Külföldi Vadász-rajzokban (1860.) ismertető vadászczikkeket és rajzokat irt; a Vasárnapi Ujságban (1863-64. 1866. 1884.) történeti czikkeket közölt. A bajor- és poroszországi kertészeti lapokba a többek közt Die Geschichte der Gartenkunst (1853) cz. munkát irta. Abafi Hazánkjába (1887-88.) az Olmüczi foglyokról irt. Még a következő lapokban és folyóiratokban jelentek meg czikkei: Frauendorfer Blätter (1854), Isis (1865), Gaea (1866.), Natur, Das Ausland, Kertészgazda (1868.), Századok (1869. 1871. 1875-76.), M. Orvosok és Term. Munkálatai (1879.), M. Könyv-Szemle (1882.), Vasmegyei Lapok (Béry Balogh Ádám támadása Kőszegen 1710-ben, Szelestey László életrajza). Történelmi értekezéseket irt még Adatok Zalamegye Történetéhez cz. munkába s a Vasmegye Régészeti Évkönyvébe; végre vezérczikkeket és tárczákat a Kőszeg és Vidéke czimű hetilapba, a többek közt: Léka vár és város, Visszaemlékezések 1848-49-re (12 tárczaczikk) és Életpályám történetéből (1886. 11 tárczaczikk.) Álneve: Algernon.

Munkája: Kőszeg sz. kir. város jelene és multja. Szombathely, 1878. Két rész. (Ism. Századok 1879. Thaly K.)

Igen sok irodalmi jegyzetet hagyott maga után s a többi közt memoirjait is hat kötetben.

Nagy Iván, Magyarország Családai III. 26.

M. Könyv-Szemle 1888. 16. 20. l.

Kőszeg és Vidéke 1891. 17. sz.

Századok 1891. 412.

Önéletrajz és gyászjelentés.