Kezdőlap

Cherny József,

jogtudor és egyetemi tanár, szül. 1812. jan. 28. Szakolczán Nyitramegyében, jó módú polgári szülőktől; szülővárosában a gymnasium négy osztályát, az 5. és 6. osztályt Esztergomban járta; 1828-ban a szent Benedekrendbe lépett Pannonhalmán, hol a növendékévet és a bölcseleti osztályokat végezte. Néhány évvel ezután a rendből kilépett és a győri jogakadémia hallgatója lett; ezt elvégezvén, Pestre ment ügyvédi gyakorlatra; itt nyert ügyvédi s jogtudori oklevelet. Ezután több évig előkelő családoknál nevelősködött. Időközben Szentes városa jegyzőjévé választotta meg; később ezen hivatalát a temesvári kerületi táblánál referensi állással cserélte föl. Három évi szolgálata után a temesvári püspöki lyceumhoz az egyházjog ny. r. tanárának hivatott meg. A lyceum 1848-ban feloszlatattván, Ch. Kassán mint gyakorló ügyvéd telepedett le; 1860-ban az ottani jogi akadémiához neveztetett ki tanárnak; 1861. decz. 7. a pozsonyihoz helyeztetett át, hol a római s egyházi jogot tanította s az államvizsgálati bizottság tagja volt. 1863. szept. 14. a budapesti egyetemhez neveztetett ki tanárrá az egyházjog és hűbérjog, később a római jog előadására. 1867-70-ig a jogi kar dékánja volt. Meghalt 1886. aug. 12. Budapesten.

Munkái:

1. Beszéd, melyet 1867-ben a m. tud. egyetem jogi és államtudom. kara megalapításának kétszázados évnapján tartott. Buda, 1867.

2. Emlékbeszéd néhai Vizkelety Ferencz volt egyetemi rendes jogtanár felett 1876. máj. 10. Bpest, 1876. (Egyetemi beszédek 1875-76. II.)

M. Könyv-Szemle 1876. 243.

Petrik Könyvészete.

Ortvay, Száz év egy hazai főiskola életéből 143.

Egyetértés 1886. 223. sz.

Jogtud. Közlöny 1886. 34. sz. (dr. Kovács Gy.) és gyászjelentés.