Kezdőlap

Cherrier Miklós,

bölcselet- és hittudor, pozsonyi kanonok, siklósi apát és kir. tanácsos, Ch. János franczia emigráns és haszonbérlő fia, szül. 1790. jún. 8. Nagy-Őszön Torontálmegyében; iskoláit Pécsett, Nagyváradon és Szegeden járta s a bölcseleti osztályokat 1809-ben végezte; ekkor a csanádegyházmegyei növendékek közé lépett és a pesti központi papnevelő házba küldetett, hogy a hittudományt a m. kir. egyetemen hallgassa. Miután hittudori rangot nyert, visszatért megyéjébe s 1813-ban a szent rendek fölvétele után Zsombolyára ment segédlelkésznek, honnan 11 havi működés után 1814. okt. 9. Kőszeghy László csanádi püspök mellé Temesvárra hivatott, hol mint levéltárnok, szertartó és szentszéki jegyző hat évig működött. 1819. nov. 9. a pesti egyetem hittani tanszékére pályázott, mire őt Radnay Sándor herczeg-primás érsekmegyéjébe átvette s a nagyszombati érseki lyceumban a mennyiségtan tanárává nevezte ki. E tanszéket 11 évig látta el, mire 1831-ben az egyházi jog és történet tanszékére mozdíttatott elő, melyen 13 évet töltött el. 1840-41-ben Kopácsy őt Német- (különösen Bajor-) és Poroszországba, Svájcz, Belgium, Franczia- és Angolország fővárosaiba küldte a vegyes házasságok ügyének tanulmányozása végett. 1843. máj. 13. pozsonyi kanonokká, 1846-ban a pozsonyi tankerület főigazgatójává s kir. tanácsossá neveztetett ki. Az 1848. pozsonyi országgyűlésen mint káptalani követ működött. Meghalt 1862. decz. 18. Pozsonyban.

Több értekezése jelent meg a Nemzeti Ujságban és a Religio s Nevelésben (1845. Adamkovich Mihály és Döme Károly életrajza.)

Munkái:

1. Nachahmung der Geduld Jesu im Leiden. Tirnau, 1827.

2. Gott erhört und hilft zur Zeit. U. ott, 1828.

3. Der Tod Jesu und unsere Erlösung. Gran, 1828.

4. Oratio, qua Joanni Nep. Halász, archi-dioecesis Strigoniensis presbiteri... parentavit. Tirnaviae, 1830.

5. Enchiridion juris ecclesiastici cum singulari ad alienas confessiones attentione. Pestini et Budae, 1836-37. Két kötet. (2. kiadás. Pest, 1838. Ism. Egyházi Tár 1839. I. Guzmics. 3. bőv. kiadás. Pozsony, 1848. 4. jav. és bőv. kiadás. Pest, 1855.)

6. Die Tonkunst als Mittel zur Tugend und Verherrlichung Gottes. Eine Rede am Feste der heil. Cäcilia 1838 bei Gründung des Kirchen-Musik-Vereines in Tirnau. Pressburg, 1838.

7. Institutiones historiae ecclesiasticae novi foederis. Pestini, 1840-41. Négy kötet. (Ism. Athenaeum 1841. IV. 12. sz.)

8. Irói rágalmazás, az az czáfolása az Athenaeum f. évi júl. 27. 12. számában foglalt irói orzásnak. Nagyszombat, 1841.

9. Egyházi jog. Idegen felekezetek iránti különös figyelemmel. U. ott, 1843. (Latinúl irta s magyarra fordította.)

10. Köz egyháztörténet. Pozsony, 1844.

11. A jó és czélszerű nevelés kellékei. U. ott, 1846. (Beszéd.)

12. Christ-katholisches Erbauungsbuch. U. ott, 1852.

13. Epitome Historiae ecclesiasticae. Vienne, 1854. Két kötet.

14. A magyar egyház története. Pest, 1856.

Toldy Bibliographiája (Tud. Tár 1839. 466. 1840. 483. 1841. 499. 500. 1842. 507. 1844. 483.)

Thewrewk, Magyarok Születésnapjai 58.

Ferenczy és Danielik, Magyar Irók I. II.

M. Sion 1863. 238. 1879. 847.

Ortvay, Száz év egy hazai tanintézet történetéből 113.

Petrik Bibliogr.

Uj M. Sion 1890. 263.

Necrologium Strigoniense 151. l. és gyászjelentés.