Kezdőlap

Chilkó László,

r. kath. plébános, szül. 1848. decz. 13. Karczagon (Jász-Nagy-Kun-Szolnokm.); a gymnasiumot Gyöngyösön és Egerben végezte, hol a papnövendékek közé vétetett föl; majd mint a nagyváradi 1. sz. egyházmegye növendéke a theologiai tanfolyamot Nagyváradon fejezte be s 1872. aug. 12. áldozó pappá szenteltetett föl. Mint segédlelkész és lelkészhelyettes Székelyhidon két és Debreczenben hét évig működött. 1881-ben kőrös-tarjáni (Biharm.) lelkész, 1889-ben kőrös-ladányi (Békésm.) plébános lett, hol ma is működik.

Hirlapi czikkek jelentek meg tőle az Egri Népujságban (A bukovinai magyarok érdekében), a Religioban (Az egyházi népénekekről), a Debreczeni Ellenőrben, a gyulai Népujságban (valláserkölcsi irányú versek és oktató közlemények a nép számára) s több más lapban (hitvédelmi czikkek.)

Munkái:

1. A debreczeni r. kath. egyház története. Debreczen, 1877.

2. Adalékok a debreczeni r. kath. egyház történetéhez. U. ott, 1882.

Horváth Ignácz Könyvészete.

Schematismus Magno Varad. 1889. és önéletrajzi adatok.