Kezdőlap

Cholnoky Imre idősb,

ügyvéd, Ch. Imre és villei Pribék Katalin fia, szül. 1820-ban Kecskeméten, hol közpiskolai tanulmányait kezdette, melyeket Pesten, Székesfehérvárott és Váczon folytatott; a jogot Győrött és Pesten hallgatta; 1841-ben köz-, 1843-ban váltó-ügyvéd lett és 1848-ig Pesten ügyvédkedett; 1845-ben Hont-, 1846-ban Nógrádmegye igtatta táblabirái közé. Politikai pályáját 1842-ben Fehérmegyében kezdette, hol az akkori liberalis (oppositio) pártba lépett. Az 1848-ki márcziusi napokban tagja volt a nemzetőri haditanácsnak s a Fekete sereget, majd később az Etele vadász-csapatot alakította s mint főhadnagy a 36-ik honvéd-zászlóaljhoz osztatott be; több csatában vett részt és 1849-ben Kiss Ernő főhadparancsnok segéde lett; innét Asbóth Lajos tábornok parancsnoksága alatt alakult 132. zászlóaljhoz helyeztetett át őrnagyi s parancsnoki ranggal. A fegyverletétel után Tolnamegyébe bölcskei birtokára menekült. 1850. jan. haditörvényszék elé idéztetett és 15 évi várfogságra itéltetett; fél év mulva azonban szabadon bocsátották; de 1853-ban az ügyvédség gyakorlásától eltiltatott; később Bölcskén ügyvédkedett. Az alkotmány életbe lépte után ismét az ellenzékhez csatlakozott és megyéjében a középbalpárt egyik vezérszereplője volt; a fusio alkalmával a függetlenségi párthoz csatlakozott. Jelenleg mint ügyvéd Duna-Földváron él.

Jogi és történelmi czikkeket irt a Tolanmegyei Közlöny tárczájába.

Munkája: Váltóeljárási rendszer megyékre és városokra nézve. Pest, 1847.

Petrik Bibliogr. és önéletr. adatok.