Kezdőlap

Chrastina János,

ág. ev. lyceumi tanár, előbbinek testvérbátyja, szül. 1729-ben Puchón, Trencsénmegyében; tanult Trencsénben, Győrött és Pozsonyban; 1749-től 1768-ig a pozsonyi ág. ev. lyceumban tanárkodott, 1758-tól a Landerer-féle könyvnyomtatónál a tót könyveket éveken át ő javította. Meghalt ?

Munkája: Slovensti Versovčy. Szakolcza, 1805. (Tót verses elbeszélései Geloról és Taubmannról. Kiadta Tablic.)

Sok évig kiadta a pozsonyi tót naptárakat és azokban számos költeményt, mesét, tréfás elbeszélést, Taubmann-féle anekdotát, erkölcsi tanítást és népszerű czikket közölt.

1762-ben tanár társának, Jeszenák Pál cs. kir. udvari tanácsos és jogtudósnak síremlékére latin chronostichont irt, melyet Klein Sámuel följegyzett és Fabó Monumentáiban (IV. 20.) közölt.

Tablic, Poczye. Vácz, 1807. II. 66. l.

Slovnik Naučny III. 1147. l. (Rieger.)

Slovenské Pohlady 1888. 2. sz.

Vlček Dejiny Literatury Slovenskej 1890. 27. 29. és dr. Wagner Lajos szives közlése.