Kezdőlap

Christoph Simon,

bölcselet és jogtudor, tulajdonkép Gaitzer Simon Kristófnak hívták, később Christophori Simonnak is irta nevét, szül. 1671-ben Brassóban; atyja a városi tanács ellen 1688-ban kitört zavargásokba elegyedvén, életét veszté, ő maga is felségsértéssel vádoltatván, elfogatott, de ártatlannak nyilvánították. Ekkor Brassót elhagyta s tanulmányainak folytatása végett Lengyelországon át Francziaországba ment, hol négy évig volt; 1695-ben Vittenbergában a jogtudományoknak élt. 1696-ban visszatért hazájába s később a városi százas testületbe vették föl; 1713. aug. 14. városi vásárbiró lett, 1725. decz. 24. szószólónak választották. Meghalt 1726. okt. 18.

Költeményei: Drei Lieder (az 1709-ben Brassóban nyomatott Enchiridion vagy Luther kis katekizmusa mellékletéül a 124-128. l. lenyomattak.)

Kézirati munkái: Neu und alter Kronstädtischer Geschichts-Kalender. (Erdély, különösen Brassó 1704. és 1705. évi történeteit tárgyalja; ezen munkáját 1724-ben kibővítve s 1709-ig levezetve, ujra leírta); Kronstädtisches Marktprotokoll eingeführt im J. 1714. (ívrét 374 lap); Ausführlicher Bericht vom Staffel-Recht (Stappel-Recht). A m. n. múzeum kézirattárában őriztetik: Unparteischer Bericht der Begebenheiten in Siebenbürgen zu Zeiten der Malcontenten des Franz Rákóczy veranlassete Unruhen in Siebenbürgen zwischen Kronstadt u. ihren untreuen Nachbarn deren Három-Széker, Csiker und Gyergyóer Zeklern 1704-1709. inclusive sich begeben. (8r. 406 lap 1755. másolat a Marienburg Manuscripten-Archiv V. köt. Az ajánlás 1724. aug. 10. kelt.)

Trausch, Schriftsteller-Lexikon I.