Kezdőlap

Chyzer Kornél,

orvostudor, Zemplénmegye főorvosa s a m. tud. akadémia lev. tagja, szül. 1836. jan. 4. Bártfán; a hat gymnasiumi osztályt Bártfán, a hetediket Kassán, a nyolczadikat Temesvárt, az orvosi tanfolyamot Pesten 1857-ben végezte. 1860-ban a n. múzeum természeti osztályánál őrsegéd és a pesti főreáliskolánál a természetrajz helyettes tanára volt. 1861-69-ig Bártfa városi fő- és fürdőorvos, 1869 óta Zemplénmegye főorvosa. A m. tud. Akadémia 1861. decz. 20. választotta lev. tagjai sorába.

Természetrajzi s orvosi, közegészségi, fürdészati és gazdászati értekezései, czikkei, útleirásai a következő lapokban és folyóiratokban jelentek meg: Kolozsvári Közlöny (1857.), Gazdasági Lapok (1857. 1862.), Magyarhoni Természetbarát (1857-58.), Kerti Gazdaság (1857. 1862.), Naturfreund Ungarns (1857-58.), Orvosi Hetilap (1857-58. 1860. 1865. 1869-70.), Főv. Lapok (1875. 1883-90.), Gyógyászat (1861-64.), Gyógyszerészeti Hetilap (1862.), M. Term. Társ. Közlönye (1862. 1868.), Verhandl. und Mitth. des siebenb Vereins für Naturw. (1862.), M. Gazda (1862.), Ung. Chirurg. Medizinische Presse (1865.), Fürdői Lapok (1868.), Államorvos (1871. 1874.), Természetrajzi Füzetek (1881.), Kárpát-egyesület Évkönyve (1883.), Zemplén (1885.), Gyógyászat, Kerti Gazdaság, Tátravidék s más folyóiratokban.

Munkái:

1. Ueber die Crustaceenfauna Ungarns. Wien, 1858. (Különnyomat a Verhandl. der k. k. zool.-botan. Gesellschaft VIII.)

2. Crustacea phyllopoda faunae pesthinensis. A pesti levellábú héjanczokról. Pest. 1861. (Különnyomat a Math. és Term. Közleményekből. 7 kőnyomatu táblával.)

3. Berichtigungen und Ergänzungen zu meiner Abhandlung über die Crustaceenfauna Ungarns insbesondere die dort angegebenen Phyllopoden. Wien, 1861. (Különny. a Verhandl. der zool.-botan. Gesellschaft XI.)

4. Nachtrag zu Victor Silľs Mittheilungen über die in den Salzsoolteichen Siebenbürgens vorkommenden Artemia. Hermannstadt, 1862. (Különnyomat a Verhandl. und Mittheil. der siebenb. Vereins für Naturwiss. XIII.)

5. Tudósítás a bártfai fürdőről s különösen annak 1861-iki idényéről. Pest, 1862. (Különny. a Gyógyászatból.)

6. Magyarország édes vizi halainak rendszeres átnézete jegyzetekkel s az uj fajok rövid leirásával. Irta Heckel 1847. Ford. s a tudomány ujabbkori haladásával bővítette. U. ott, 1863. (Különny. a M. Orvosok és Term. Munkálataiból VIII.)

7. Sáros vármegye ásványvizeiről. U. ott, 1864. (Különny. a M. Akad. Ért. Math. és Term. Közl. IV.)

8. Ueber die Mineralquellen des Saroser Comitates in Ober-Ungarn. Wien, 1864. (Különnyomat a Jahrbücher der k. kön. geol. Reichsanstalt XIV.)

9. Közlemények a bártfai gyógygyakorlatból. Pest, 1865. (Különny. a Gyógyászatból.)

10. Zemplénmegye közegészségi viszonyai. Sárospatak, 1871. (Ism. Orvosi Hetilap 1872.)

11. Emlékirat a megyei közegészségügyi szervezet s különösen a közigazgatási járásorvosok fentartásának ügyében. Pest, 1871. (Különny. a Gyógyászatból.)

12. Népszerű oktatás a choleráról. Bpest, 1874. (2. átd. kiadás. S.-A.-Ujhely, 1884.)

13. Északon. Úti levelek Orosz-, Finn- és Svédországból. Bpest, 1875. (K. ny. a Főv. Lapokból.)

14. Az erdőbényei fürdő ismertetése. Sárospatak, 1877.

15. Nyugaton. Úti levelek. S.-A.-Ujhely, 1878.

16. Führer nach Rank-Herlein. U. ott, 1880. (Ugyanaz magyarul U. ott, 1881.)

17. Jelentés Zemplénmegye közegészségügyi visznyairól 1879-ben. U. ott, 1880.

18. Zárjelentés a phylloxerakutatásról S.-A.-Ujhelyben, a szerencsi és bodrogközi járásban. U. ott, 1880. (Különny. a Zemplénből.)

19. Reliquiae Petényianae s nehány szó Petényiről mint ichthyologról. Budapest, 1881. 1882. (Különny. a Természetrajzi Füzetekből.)

20. Adatok Zemplénmegye természetrajzi ismeretéhez. I. Zemplénmegye halai. Igló, 1882. (Különny. a Magyarországi Kárpát-Egyes. Évkönyvéből IX. Ugyanaz németűl is.)

21. Zemplénmegye ásványvizei. Bpest, 1882. (Különny. Mathem. és Term. Közlemények XIII.)

22. A czigelkai Lajosforrás jódtartalmú sós-savanyúviz ismertetése. S.-A.-Ujhely, 1882.

23. A szobránczi fürdő ismertetése. U. ott, 1882.

24. Bad Szobráncz in Ober-Ungarn. U. ott, 1882.

25. Magyarország gyógyvizeiről, azok értékéről és értékesítéséről. 1882. (Különny. a M. Orv. és Term. Munk. XXII. Ism. Pester Med. Chirurg. Presse.)

26. Emlékirat az 1876. XIV. törvényczikk értelmében rendszeresített járásorvosi és körorvosi intézmény tárgyában. S.-A.-Ujhely, 1882.

27. Die Ludwigs-Quelle zu Czigelka. Bpest, 1883.

28. Myïasis esete. Előadás. Debreczen, 1883. (Különny. a M. Orv. és Term. Munk. XXII.)

29. Úti levelek 1883 nyarán a berlini egészségügyi kiállításról s több világfürdőből. Bpest, 1883. (Különny. a Fővárosi Lapokból.)

30. Hogyan készülünk a cholera ellen. Tollrajz közegészségi bajainkról. S.-A.-Ujhely, 1883. (Kölönny. a Zemplénből.)

31. Adatok Zemplénmegye természettani ismeretéhez. U. ott, 1883.

32. Zemplénmegye ásványvizei. Bpest, 1885. (Math. és Term. Közlem. XVIII. 4.)

33. Magyarország gyógyhelyei és ásványvizei. S.-A.-Ujhely, 1885. (Ugyanez németűl és francziáúl. U. ott, 1885.)

34. Orvosügy a községekben. A községi és körorvosi intézmény fejlesztése. S.-A.-Ujhely, 1885. (Különny. az 1885. évi Országos Orvosi és közeg. Congressus tárgyalásaiból.)

35. Ujabb adatok Zemplénmegye bogárfaunájához. Bpest, 1885. (Különny. a Rovartani Lapokból, pótlással és franczia magyarázattal.)

36. A magyar fürdőkről. U. ott, 1886. (Népszerű Term. Tud. Előadások 55.)

37. Közegészségügyi bajaink összefüggése természettudományi ismereteink hiányosságával. S.-A.-Ujhely, 1886.

38. Magyarország gyógyhelyei és ásványvizeinek térképe. Rajzolta Homolka I. Bpest, 1886.

39. Die namhafteren Kurorte und Heilquellen Ungarns und seiner Nebenländer. Im Auftrage des kön. ung. Ministers für Cultus und Unterricht. Stuttgart, 1887. 30 fényképpel. (Ism. Bud. Szemle LIII. 1888.)

40. Zemplén vármegye méhféléi. Budapest, 1887. (Különny. a M. Orv. és term. vándorgyűléseinek munkálataiból. XXII.)

41. Megemlékezés a Vándorgyűlés elhunytjairól. (Knöpfler Vilmos, Montedegoi Albert F., Sztupa György, Say Mór, Rózsay József, Faludi Géza, Pollák László, Bódogh Albert.) U. ott, 1882.

42. Az önfentartásról. Előadás. S.-A.-Ujhely, 1888. (Zemplénm. orvos-gyógysz. egyes. ismeretterjesztő estélyein tartott népszerű előadások sorozata. II.)

43. Megemlékezés Arányi Lajos és Örley László tanárok felett. Bpest, 1888.

44. Bártfürdői emlékkönyv. Bpest és Eperjes, 1889. 36 képpel.

45. A magyar orvosok és természetvizsgálók vándorgyűléseinek története 1840-től 1890-ig. S.-A.-Ujhely, 1890.

46. Fürdőink multjáról, jelenéről és fejlődésük eszközeiről. Bpest, 1890.

47. Néhány ujabb fürdőnkről. Bpest. 1891. (Különny. az Orv. Hetilapból.)

Szerkesztette és kiadta a Fürdői lapokat 1868. máj. 18-tól szept. 21-ig Budapesten (dr. Orzovenszky és dr. Felletárral együtt) és a Zemplénmegyei orvosgyógyszerész-egyesület népszerű előadásainak gyűjteményét 1887-89-ben S.-A.-Ujhelyen, s közreműködött dr. Villaret műve: Handbuch der gesammten Medizin (Stuttgart, 1888-91.) szerkesztésében.

M. Orv. és Term. Munkálatai VIII. IX. XIV-XVI, XVIII. XIX, XXII-XXIV.

M. Akad. Almanach 1863. 254. 1864. 259. 1865. 253. 1866. 222. 1869. 229. 1873. 369. 1875. 357. 1878. 322. 1879. 214. 1881. 230. 1882. 204. 1883. 231. 1884. 259. 1886. 259. 1887. 259. 1888. 257. 1889. 279. 1890. 272. 1891.

Szinnyei Könyvészete és Repert. Term.

Petrik Könyvészete és Bibliographiája.

M. Könyv-Szemle 1880. XXII. l.

Horváth Ignácz Könyvészete 1882-83. 1885. 1887.

M. Könyvészet 1885-86. és önéletrajzi adatok.