Kezdőlap

Cipariu Timót,

kanonok és a balázsfalvi görög kath. gymnasium igazgatója, szül. 1805-ben Panádon Kis-Küküllőmegyében; iskoláit Balázsfalván kezdte s a bölcseleti osztályt 1823-ban, a theologiát 1826-ban fejezte be, mire azonnal a rumén g. k. gymnasiumhoz nevezték ki tanárnak és 15 évig a theologiát adta elő; 1842-ben kanonok és a balázsfalvi nyomda igazgatója, 1852-ben gymnasiumi igazgató lett. 1861-ben az Associatiunea Transilvana (rumén erdélyi közművelődési egylet) alelnökévé, később elnökévé, a németországi orientalista társaság pedig tagjává választotta meg, mely tisztséget 1887. szept. 3. Balázsfalván bekövetkezett halálaig viselte. 20,000 frt alapítványt tett jótékony czélokra. Könyvtárát, mely a régi rumén egyház könyveit tartalmazza (nagy része 1848-ban elpusztult), a balázsfalvi metropol. könyvtárban helyezték el.

Ő volt az első, a ki egyházi könyveket latin betűkkel nyomatott. Értekezései: De nomine valachorum gentili; Horatiana; Descriptio nummorum gymnasii; Ex tabulis ceratis ineditis novissime Abrudi in Transilvania erutis; De latinitate linguae valachicae, a balázsfalvi gymnasium Értesítőiben (1855-58) jelentek meg. Több régészeti s philologiai czikket irt a Familiába s az általa szerkesztett folyóiratokba, czikkeit C-val szokta alájegyezni.

Munkái:

1. Elemente de limbá romana dupa dialecte si monumente vechi. Balázsfalva, 1854. (Rumén nyelvtan.)

2. Acte si fragmente latine romanesci pentru istoria beserecei romane mai alesu unite. U. ott, 1855. (A rumén gör. egyesült egyházat illető oklevelek és följegyzések.)

3. Crestomathia. U. ott, 1858. (Szemelvények a régi egyházi könyvekből a XVI. századtól a XIX-ig.)

4. Elemente di poetic'a româna. U. ott, 1860. (A rumén költészet elemei.)

5. Discursu tienutu in adunarea generala a Asociatunei romane transilvane in 29. Juliu 1862. U. ott. 1862. (Az erdélyi rumén közművelődési egyesület közgyűlésén tartott beszéde.)

6. Inceptulu crestinarei Romanirohu in partile orientali ale imperiului Rom. si anume pre marginile Dunarei in Dacia si Moesia dupa date autentice. U. ott, 1865. (A római kereszténység keletkezése a római birodalom keleti részén, különösen Erdélyben. Különny. az erdélyi gör. kath. Schematismusból.)

7. Privire peste istoria provinciei basericesci gr. cat. Alb'a Juliei. U. ott, 1871. (A gyulafehérvári gör. kath. egyházkerület története. Különny. ugyanabból.)

8. Gramatic'a limbei romane. I. Analitica. II. Sintactica. Bukarest és Balázsfalva, 1869-77. (Rumén nyelvtan. 6. kiadás. Balázsfalva, 1888.)

9. Despre limb'a romana, Suplementu la sintactica. Nagy-Szeben, 1877. (Rumén nyelvtan. Pótlás a Syntaxishoz.)

Szerkesztette Balázsfalván az Organulu Luminarei (A világosság közlönye) cz. politikai hirlapot 1847-48-ban és ennek folytatását, az Organulu Nationale (Nemzeti Közlöny) cz. lapot; az Archivu pentru filologia si istoria cz. nyelvészeti s történelmi közlönyt 1862-től 1872-ig. Annales czímmel a balázsfalvi gymnasium latin értesítőit is ő szerkesztette s azokban történeti s régészeti értekezéseket közölt (1854-55, 1857-58.)

M. Könyv-Szemle 1877. 257.

Torma Repertóriuma.

Familia 1887. 35. sz. arczk.

Amiculu Familiei 1887. 19. sz.

Horváth Ignácz Könyvészete. 1888.

Petrik Bibliogr.