Kezdőlap

Colb (Colbin, Colbius) Lukács,

ág. ev. lelkész, előbbinek fia, szül. 1680-ban Brassóban, hol a gymnasiumot végezte; 1706 őszén Jénába ment és több évig tanult az ottani egyetemen. 1716. márcz. 6. a brassói gymnasium lectora lett. 1719. nov. 14. szász-mogyorósi, 1724. jan. 27. rozsnyói lelkészszé választatott. 1747. ápr. a bárczasági káptalan dékánja lett, miután azt 1731-től a törvény előtt képviselte. Meghalt 1753. nov. 1. Rozsnyón a szász földön.

Midőn a jenai egyetemről hazatért, Albrich János vezetése alatt a Brassó-városi levéltár okmányait rendezte, lajstromozta s részben lemásolta.

Munkája: De salutis nostrae causis. Coronae, 1704. (Dissertationes Tusculanae Heltesdenses.)

Kézirati munkái: Codex privilegiorum Capituli Coronensis. Fol. 437 oldal; Addita compendio Actorum Synodalium ab a. 1545-1730. (200 l.); Acta capitularia Barcensia, 3 fol. kötet; Collectiones privilegiorum clero Saxonico in Transilvania concessorum, una cum actis synodorum inde ab a. 1545. usque 1726. 4-rét 1237 oldal; Das Recht des Burzenländischen Kapitels, weltliche Zeugen gerichtlich vorzuladen, dessen Gerichts-Kompetenz über Organisten, und das jus episcopale desselben; Auszug aus den im bürgerl. Capitels Archiv aufbewahrten Annalibus Ecclesiasticis 1520-1735. (A Marienburg-féle Manuscripten-Archiv cz. kézirat-gyűjtemény I. kötet 53-240 l. a m. n. múzeum kézirattárában.)

Horányi Nova Memoria 654.

Trausch, Schriftsteller-Lexikon I.

Allg. Deutsche Biographie IV. 397.

Zimmermann, Handschriftliche Urkunden-Sammlungen, Hermannstadt, 1884. 10. l. (Különny. az Archiv des Vereins für siebenb. Landeskunde XIX.)