Kezdőlap

Conrád Mihály (heydendorfi),

kir. tanácsos és polgármester, C. Dániel medgyesi polgármester fia, szül. 1730. nov. 26. Medgyesen; miután a marosvásárhelyi gymnasiumban tanulmányait befejezte, 1750. jan. 11. tiszt. irnok lett az erdélyi gubernium irodájában; 1753. szept. 7. tartománybiztos, majd a szász Directorium oeconomicumnál irnok volt. 1761-ben a medgyesi városi tanácsba lépett be mint tiszt. jegyző, hol később mint val. jegyző szolgált; 1775-től tanácsos volt ugyanott, később királybiró 1784-ig. Ezután Nagy-Szebenmegye alispánja lett. 1786-ban főtörvényszéki tanácsossá neveztetett ki s kir. tanácsosi czimet nyert. Az alkotmány visszaállítása után mint kormánybiztos a szász székek reorganisatiójával foglalkozott. Ekkor medgyesi polgármesternek választották meg, mely hivatalában 27 évig működött. 1813-ban I. Ferencz király a Lipót-rend kiskeresztjét adományozta neki. 1816-ban nyugalomba vonult és 1821. nov. 9. Medgyesen meghalt.

Egy kis értekezése jelent meg A Magyar Nyelvmivelő Társaság Munkáiban (Szeben, 1796. I.). Önéletrajzát: Michael Conrad von Heidendorf. Eine Selbstbiographie czimmel dr. Theil Rudolf közölte a nagy-szebeni Archivban (XIII-XVI. XVIII. 1876-78.)

Kézirati munkái: De originibus nationum in Transsylvania (Aranka megjegyzéseivel); Origines nationum ac potissimum Saxoniae in Transsylvania e ruderibus Historiarum erutae (a budapesti egyetemi könyvtárban. Kaprinai gyűjteménye C. Tom. XIX.); Gedanken von der Herkunft u. dem Ursprung der Verfassung der sächsischen Nation in Siebenbürgen; Betrachtungen über die Aufhebung der Sächsischen Nationalverbindung auf hohe Veranlassung aufgesetzt. Anno 1784 diebus Martii; Memorial an S. M. Joseph II. Namens der Sächsischen Nation vor ihrer Aufhebung. A. 1784; De veteri conditione Sedis Mediensis. (Levél Benkő Józsefhez 1776); Inscriptio globo turris majoris Mediensis imposita. 1784; Bemerkungen über die von den Walachen angesuchte Concivilität in der Sächsischen Nation 1791 zum Gebrauch der Sächs. Universität und Wiener Landtagsdeputation; Historisch-diplomatische Abhandlung der Frage: Woher es komme, dass die Vorfahren der Sachsen von den damaligen Ungarischen Königen aus Deutschland auf den Fundum, den sie jetzt besitzen, berufen wurden? wie ferner weben dieser und kein anderer Fundus den Sachsen gegeben worden sei, und woher er den Namen Fundus regius erhalten habe?

Collectanea czimmel nyolcz 4-rét kötetben kéziratgyűjteményt hagyott hátra, melyet az ő életében Eder József és Ballmann részben fölhasználtak és melyet a medgyesi gymnasium könyvtárában őriznek.

Siebenb. Prov. Blätter I. 260.

Catalogus Bibl. Samuelis C. Teleki III. 81.

Trausch, Schriftsteller-Lexikon II. 148. (Heydendorf névvel, Conrad családi nevét nem említi.)

Allg. Deutsche Biogr. XII. 353.

Franz Zimmermann, Handschriftliche Urkunden-Sammlungen. Hermannstadt, 1884. 16. l. (és Archiv N. F. XIX. 114. l.)