Kezdőlap

Copis János,

ev. ref. theologus; 1673-ban a heidelbergi egyetemre iratkozott be s 1674-ben a baseli egyetemen tanult, midőn társának Veresegyházi Tamásnak következő dissertatióihoz: De Providentia Dei és Plausus Votivus tisztelő verseket irt, az elsőhöz latinúl, a másikhoz héberűl.

Weszprémi, Succincta Med. Biogr. IV. 468.