Kezdőlap

Corneli János,

görög kath. prépost, szül. 1757-ben Erdélyben; 1788-ban pappá szenteltetett és a nagyváradi g. kath. egyházmegyében kezdette pályáját; kanonok, majd prépost és a megyei iskoláknak felügyelője lett, 1840-től 1842-ig pedig ideiglenesen kormányozta az egyházmegyét. Meghalt 1848-ban.

A rumén-latin-magyar-német nagy szótár szerkesztésében élénk részt vett és azt 1825-ben, majdnem 30 évi gyűjtés után, befejezte; a sajtó alá rendezéssel Vulcanu váradi gör. kath. püspök első sorban Cornelit bizta meg, ki ez okból hosszasabban tartózkodott Budán. A műnek főszerkesztője Major Péter volt. Egy rumén nyelvtant is irt, mely kézirat a belényesi főgymnasium könyvtárában van.

Márki Sándor, Bihari Román Irók 22. 43. 44.