Kezdőlap

Cornides Dániel (krompachi és gronosztovi),

bölcselettudor, egyetemi tanár és könyvtárőr, C. Márton gyógyszerész és rottenfelsi Rott Anna fia, szül. 1732. júl. 1. Szent-Miklóson Liptómegyében; atyja később Körmöczbányára költözött és fia is itt kezdte iskolai pályáját; felsőbb tanulmányait Losonczon Kármán és Pozsonyban Bél Mátyás vezetése alatt folytatta s különösen a történelem iránt viseltetett rendkivűli hajlammal. Később az erlangeni egyetemen járt, hol bölcselettudor lett. Hazatérve Erdélyben a tudományáról hires Dániel Polixena, Wesselényi István báró özvegye gyermekeinek nevelője s a kolozsvári ev. ref. collegiumban a német nyelv tanítója volt mintegy 15 évig. Azután Teleki József gróf titoknoka lett. Ekkor beutazta Olasz- és Francziaországot, mire 1784. nov. a m. kir. egyetemnél a diplomatica és heraldica tanárává 600 frt. és könyvtárőrré 200 frt. fizetéssel kineveztetett. Ekkor egy évi szabadságot nyert és Teleki József gróf két fiával Göttingában tartózkodott, hol 1785. szept. 10. az ottani kir. akadémia ülésében a magyarok hajdnai vallásáról értekezett; ezért a nevezett akadémia megválasztotta lev. tagjává. Innét hazatérve még két évet töltött az egyetemnél hivatalaiban. Meghalt 1787. okt. 4. Pesten.

Az 1780-ban keletkezett Windisch-féle Ungarisches Magazinban hat értekezése jelent meg; a Bredetzkynek Beiträge zur Topographie des Königreichs Ungarn. Wien, 1805. czímű gyűjteményében kiadta Engel, C. hagyatékából: Bruchstücke zur Geschichte der städtischen Cultur und des Gewerbfelisses in Ungarn czímű értekezést.

Munkái:

1. De motibus lunae ac phaenomenis independentibus. Dissertatio inaug. philosophica. Erlangae, 1757.

2. Theses philosophicae inaug. Hunnio atque Bolingbrokio Deistarum recentissimorum coryphaeis oppositae. U. ott, 1758.

3. Koporsóban égő szövétnek az az néhai l. b. Wesselényi Polixena, báró Kemény Simon hivese halálára szerzett versek. Kolozsvár, 1764.

4. Regum Hungariae, qui saeculo XI. regnavere, genealogiam illustrat, atque ab objectionibus Antonii Gánóczi vindicat D. C. Posonii et Cassoviae, 1778.

5. Epistolae exegeticae Georgii Pray, Stephani Katona et Danielis Cornides in dispunctionem Antonii Gánóczi, cum appendicula ad L. K. Pestini, 1784. Négy rész.

6. Commentatio de religione veterum Hungarorum. Edidit suamque de origine hungaricae gentis dissertationem adjecit Christ. Engel. Viennae, 1791.

7. Danielis Cornides Bibliotheca Hungarica, sive Catalogus Scriptorum de rebus omnis generis Hungariae adnexarum provinciarum gentiumque finitimarum, tam typis publice editorum, quam manu exaratorum. Pestini, 1792. (Koppi Károly adta ki Schvarz Gottfriednek 1787. nov. 17. parentatiójával.)

8. Vindiciae anonymi Belae regis notarii. Editae, auctae a J. Christ. Engel. Budae, 1802. (Ism. Allg. Liter. Zeitung 1805. III. 249. sz.)

Kéziratban maradt mintegy 30 darab a magyar történetet illető munkája, melynek nagy hasznát vette Fejér György Codex Diplomaticusában. Gazdag oklevél-, fölirat- és éremgyűjteményét holta után Teleki József gróf vette meg. Levelei Kaprinayhoz és Pray Györgyhöz (1746-85. két 4-rét kötet) a budapesti egyetemi könyvtárban; C. levelei különbözőkhöz (3 kötet 263 levél), Felmerhez (98 lev.), C.-hez 60 egyén levelei (két kötet 342 levél) a m. tud. akadémia levéltárában; Szarka János soproni ev. lelkészhez (1773-82 közt 40 levele) és Révaihoz irt levele (1787. aug. 6.) a n. múzeum kézirattárában; Benkő Józsefhez (Marosvásárhely, 1781. Sommersberg Frigyes Vilmos Dacia antiqua és Collectio scriptorum Dacicarum cz. műveire vonatkozólag,) az erdélyi múzeumban. Cornides-codex XVI. századbeli (1514-19.) magyar nyelvemlék, melyet Ráskai Lea dömés apácza másolt s mely Szűz Mária s néhány szent nő életét, prédikácziókat sat. foglalja magában, megvan a budapesti egyetemi könyvtárban és kiadta Volf György a Nyelvemléktárban (Bpest, 1881. VII. köt. 87-286.) magyarázó előszóval.

Arczképét Falka metszette rézbe Budán.

Horányi Memoria I. 417. és Nova Memoria 664.

De Luca, Das gelehrte Oesterreich 74.

M. Hirmondó 1784. 97. sz.

Pressburger Zeitung 1784. 99. sz.

Allg. Literatur Zeitung Jena, 1785. 89. sz.

Koppi (Carolus), Oratio Parentalis. Pestini. 1787.

M. Musa 1787. 90. sz.

Catalogus Bibl. Fr. Com. Széchenyi I. 227. Suppl. I. 120.

Katona, Historia Critica XL. 713.

Ersch und Gruber, Allgem. Encyl. XIX. 327. (Rumy. Czikkeit és kéziratait fölsorolja.)

Gräffer und Czikann, Oesterr. National Encycl. I. 601.

Fejér, Historia Academiae 187.

Balogh Pál, A Philosophia Hazánkban. Pest. 1835. 65.

Pauer János, Az Egyházi Rend Érdemei 154. 278.

Danielik, Magyar Irók II. 33.

Drugulin, Allg. Portrait-Katalog I. 151.

Nagy Iván, Magyarország Családai. Pótlékkötet 168.

Egyetemes M. Encyclopaedia VII. 90. (Fraknói V.)

Szinnyei Könyvészete.

Figyelő III. V. VI. VII. XII.

Kazinczy F., Pályám Emlékezete (N. Könyvtár III.)

Szilády Áron, Régi M. Költők Tára I.

Tört. Tár 1886.

Pauler T., Budapesti Egyetem Története 261. 270. 290.

Budapesti Egyetemi Könyvtár Kéziratainak Czimjegyzéke. Bpest. 1889. 170. 178. (Kézirati munkáit és gyűjteményét sorolja föl: 21 szám.)

Petrik Bibliogr.

Kazinczy F. Levelezése I. II.