Kezdőlap

Cörver Elek (Antal, Alexius a S. Maria Magdalena báró),

kegyesrendi tanár, C. Ferencz Donát báró, hambachi (Speier) származású és gróf Petheő Mária Magdolna fia, szül. 1714. máj. 19. Tornán Tornamegyében; 1731. szept. 30. Privigyén lépett a rendbe, hol két évig volt ujoncz-növendék; oktatója a hires Desericzky Incze gymnasiumi igazgató volt. 1733-ban Nyitrára rendeltetett a gymnasium alsó osztályainak tanítására; 1734-35-ben Pesten a syntaxis és grammaticai osztály tanítója volt; 1735-37-ig a bölcseletet tanulta Nagy-Károlyban; az egyházi rendet 1734-ben vette föl. 1738-ban Rómában a bölcselet és theologia hallgatója volt és 1741-ben Nápolyban a bölcseletből próbaelőadást tartott. 1743-ban visszatért Nyitrára, hol Szlopnyai Elek rendtartományi főnök megengedte, hogy a bölcselettanításnak Rómában elsajátított ujabb módját (a Leibniz-Wolfféle bölcseletet) itthon is gyakorolhassa, mire e szerint kezdte 1744-ben Pesten tanítani a philosophiát. Ez ügyben ismételten jutott alkalma személyesen előterjeszthetni közoktatási nézeteit és javaslatait Mária Terézi királynő előtt. 1746-ban Nyitrára rendeltetett, hogy ott a convictust kormányozza s egyszersmind a rend hittani növendékeit képezze és tanítsa. Meghalt 1747. jún. 4. Nyitrán.

Munkái:

1. Philosophiae omnium recentissimae, quam experimentalem quidam vocant, ad mechanicam, methodus totaque ratio summarie exposita. Posonii, 1741. (Névtelenűl.)

2. Compendium elementorum geometricae practicae. Budae, 1746. Ábrákkal.

3. Selectae positiones ex universa scholastico-experimentali philosophia. Hely és év nélkül.

Kiadta Chelucci Pál római piarista tanárnak számtanát és latin beszédeit, melyeket ez a római Sapienza gymnasiumban tartott volt; úgy szintén a Politus Sándor piarista nyolcz beszédét Budán 1746-ban és még ugyanezen évben Pozsonyban Pelzhoffer Ferencz Albert báró Lacon Politicus cz. munkáját.

Levelei, melyeket Romából irt gróf Károlyihoz, megvannak a gr. Károlyiak budapesti levéltárában.

Horányi, Memoria és Scriptores Piarum Scholar.

Katona, Historia Critica XXXIX. 945.

Catalogus Bibl. Fr. Com. Széchenyi. Suppl. I. 111. l.

Figyelő VI. VII. IX. X. és Csaplár Benedek szives közlése.