Kezdőlap

Cörver Nep. János (Miklós báró),

kegyesrendi tartományi főnök, előbbinek testvér-öcscse, szül. 1715. szept. 16. Tornán Tornamegyében; 1731. szept. 30. Privigyén lépett a piarista rendbe bátyjával együtt, hol két évig mint ujoncz-növendék nyert alapot a további önképzésre; különösen a művelt nyelveket tanulmányozta; a latinon kivűl beszélte a magyart, németet és később az olaszt és francziát is. 1734-ben próbatanítóúl Váczon az alsóbb osztály tanítására rendeltetett; 1735-ben ugyanazt folytatta Pesten, hol mint principorum magister egyszersmind magyar hitoktató volt; 1736-37-ben Nagy Károlyban a bölcseletet, 1738-44-ben Rómában a theologiát, bölcseletet és egyházjogot hallgatta; 1745-47-ben külföldi nagy városokban folytatta tanulmányait és visszatérve 1748-49-ben Nyitrán mint a convictus igazgatója és az egyházjog tanára működött. Ezután Erdődy Kristóf gróf kiséretében külföldi tanulmányútra kelt s 1751-56-ben Bécsben a rend tartományi ügyvivője s kormánysegéd volt; 1757-60-ban rendtartományi főnök, 1761-ben a pesti ház főnöke lett; 1762-ben a ház fölépítésének gondozója volt. A világi tanulók számára bölcselettanítást eszközölt ki Pesten, a mire a várostól alapítást és kir. diplomával való megerősítést nyert; a házi kápolnát is ő létesítette és rendezte be. 1768-ban Rómában időzött Calasanti Józsefnek szentté avatása alkalmával. 1769-től gyengélkedése miatt Bécsben tartózkodott, hol 1773. aug. 12. meghalt.

Munkája: Politique Chretienne aisée et abrégée methodiquement à ľusage des jeunes princes et de la noblesse propre à les rendre habites à procurer le bien publique, des états et leur propre en particulier. Vienne, 1770.

Külföldről, különösen Rómából irt levelei részben megvannak a gr. Károlyiak budapesti levéltárában.

Horányi, Memoria és Scriptores Piarum Scholarum.

Catalogus Bibl. Fr. C. Széchenyi Suppl. II. 112.

Csaplár Benedek, Révai M. Élete I. 57. 193. 215. 223. 226.

Takács S., Benyák Bernát és a Magyar Oktatásügy és Csaplár B. szives közlése.