Kezdőlap

Crudy (Krudy) Dániel,

ág. ev. superintendens, C. János szabó és Burián Zsuzsánna fia, szül. 1735. okt. 25. Ó-Zólyomban; tanult szülővárosában, aztán Osztrolukán; innét Körmöczbányára ment a magyar nyelv megtanulása végett, majd Pozsonyban Peschke Mihályt és Tomka-Szászkit hallgatta; ezután az altdorfi, 1758-ban pedig a jenai egyetemre ment bölcseleti s theologiai tanulmányok végett. Miután külföldön három évig tartózkodott, hazájába visszatért és 1759. aug. 18. Cseriben Hontmegyében, 1763-tól Beszterczebányán, végre 1782-ben Pozsonyban lett lelkész és jelen volt a pesti zsinaton. 1802. jan. 12. a dunáninneni kerület superintendensévé választották; hivatalától nehány nappal halála előtt vált meg. Meghalt 1815. decz. 18. Pozsonyban.

Munkái:

1. Nullitas animadversionum in libellum, cui titulus: Sola salvifica, ad trutinam rationis et revelationis expensa. H. n.; 1791.

2. Declaratio authoris schediasmatis de fide r. catholica sola salvifica, ad examen ejusdem schediasmatis facta, cum reflexionibus authoris examinis. 1791. mense aprili. H. n. (Névtelenűl.)

Kézikönyvet is irt, mely az ág. ev. lelkészek számára forrásúl szolgált az egyházjogi ügyekben.

Kézirati munkája: Jus ecclesiasticum consuetudinarium evangelicorum Aug. et Helv. confessionis in Hungaria. (Nagy ívrétű három kötet, nagyobb része idegen kéz irása, a pozsonyi ág. ev. lyceum könyvtárában; ugyanott van emlkkönyve, melybe Gellert, Gottsched, Schröckh és Bél K. E. irtak emléksorokat.)

Összegyűjtötte több ívrét kötetben a magyarországi protestans egyházat illető királyi parancsolatokat és rendeleteket (e legnagyobb ily gyűjtemény az országban szintén a pozsonyi ev. lyceum könyvtárában); a Colloquium cum Deistis et aliis Israelitis de Deo cz. cseh nyelven irt munka és Notationes descriptae ex collectioniubus D. Cr. ad historiam reformationis in Hungaria pertinentes (latin és német másolat a n. múzeum kézirattárában, utóbbi a Tóth Ferencz-féle Analecták közt.)

Rint (Friedrich), Schmerzliche Empfindungen der gerenchten Trauer. Pressburg, 1815.

Unterhaltungsblatt (Pressburg) 1815. 103. sz.

Ersch u. Gruber, Allg. Encycl. XX. 232.

Allg. Literatur Zeitung 1818. II. 166. l.

Jungmann, Historie Literatury české 1849. 588.

Haan, Jena Hungarica 69.

Slovnik Naucný IV. 1026.

Harmath K., Pozsonyi ev. lyceumi könyvtár kéziratgyüjteménye 23. 24. 35.

Ballagi Géza, Politikai Irodalom 663. 667.

Slovenské Pohlady 1887. 10. sz.

Petrik Bibliogr. l. 508. II. 891.

Mokos, Magyarországi tanulók a jenai egyetemen 62. l. és gyászjelentés.