Kezdőlap

Csáka Károly,

gymnasiumi igazgató, szül. 1844. okt. 22. Esztergomban; gymnasiumi tanulmányait a 6. osztályig szülőhelyén végezte, azután mint esztergommegyei növendékpap egy évet a pozsonyi Emericanumban töltött; a bölcseletet Nagyszombatban, a theologiát Esztergomban hallgatta. Fölszenteltetett 1866. jul. 25. Segédlelkész volt Ujvároskán, azután lelkész Galgócz-Lipótvárott 1868-ig; nagyszombati főgymnasiumi tanár 1868-tól 1873-ig. Ekkor a körmöczi állami reáliskolához neveztetett ki tanárnak; 1873-tól Trsztenán algymnasiumi ideiglenes igazgató, 1875-87-ig valóságos igazgató s 1887. okt. óta Zsolnán igazgató-tanár.

Irt számos czikket különböző lapokba, évkönyvekbe s iskolai Értesítőkbe, u. m. Mikép lehet sikeresebben minden megyében a lelkipásztorok segítségére, a népmissiók tartására stb. (pályamű, Religio 1864.); Vancha első magyar bibornok (Esztergomi Ujság 1864.); A templomrend vitézei (Kathol. Néplap 1865. II. 52. sz.); A vallástalanság áldozatja (István bácsi Naptára 1866.); A remete (pályamű); A pápák történetigazolta érdeme hazánkban (u. ott, 1867.); A fogadás vagyis a korteskedésnek kártékonysága (u. ott. 1868.); Adalékok Esztergom XIII. századi helyiratához (Magyar Sion 1867.); A pápák befolyása hazánkban az Árpádok alatt (Religio 1871.); A magyar Ximenes Benjaminja (Nagyszombati főgymnasium Értesítője 1872); Szózat Árvamegye értelmiségéhez; A trsztenai gymnasium az első decennium végén; (Trsztenai gymn. Értes. 1877.); Bucsúszózat az intézettől távozó növendékekhez (u. ott, 1878); Szózat a tanulók szüleihez (u. ott, 1882); Novotny György emlékezete (u. ott, 1883); Gizela sz. István neje s az ellene fölhozott vádak (Eszterg. m. iskola Emlékkönyve 1883); Nemzetgazdászati nézetek Magyarországban Mária Terézia korában (Trsztenai gymn. Értes. 1885.); Árvamegye gazdasági s közművelődési viszonyai (u. ott, 1887); Középiskoláink szervezete Mária Terézia királynő által 1776-ban és azok további fejlődése (Zsolnai gymn. Értes. 1889-91); A zsolnai kir. gymnasium 100 éves története (u. ott, 1889.)

Szerkesztette a trsztenai (1876-87) és zsolnai gymnasium Értesítőjét 1888 óta.

Majer István Bibliographiája.

Zelliger, Esztergom Várm. Irók 24.

Perger, Esztergomi Irók 73.

Szinnyei Repertóriuma. Tört. I.

Wutz Névkönyve.

Schematismus Strigoniensis.