Kezdőlap

Csáky István (körösszeghi és adorjáni gróf),

cs. és kir. val. belső titkos tanácsos, kamarás és országbiró, előbbinek fia, szül. 1635. ápr. 15., kitől, az oldalágak kihalván, egyedül jön le a jelenleg öt ágon virágzó család. Cs. István gróf Szepesföldnek örökös ura, beregi főispán, Szatmár várának és Felső-Magyarország hadainak főkapitánya, végre 1687-től országbiró volt. Meghalt 1699. decz. 4. Három nejétől 27 gyermeke született, kik nagy részben emberkort éltek, de annyira elszaporodtak Erdélyben és Magyarországban, hogy egymást nem is ismerték.

A családi Zöld-könyvbe irt följegyzésein kivül 28 darab levele fiához Imre kalocsai érsek és bibornokhoz a lőcsei nemzetségi levéltárban őriztetik.

Levele 1684. febr. 23. Esterházy Pálhoz (Tört. Tárban 1886.)

Horányi Nova Memoria 700.

Nagy Iván, Magyarország Családai III. 82.

Történelmi Tár 1883. 584. (Utiköltségeinek és bevásárlásainak jegyzéke 1666. és 1675-ből.)

Katholikus Szemle 1887. 437.

Turul 1891. 37.