Kezdőlap

Csáky Kálmán (körösszeghi és adorjáni gróf),

cs. és kir. kamarás, m. kir. honvédhuszár-ezredes, a m. főrendiház tagja, Cs. Tivadar Gróf és Rholly Klára fia, szül. 1836. nov. 6. Kassán; katonai pályára lépvén, a gráczi katonai intézetben nyerte kiképeztetését, azután a közös hadseregbe lépett, melyet azonban birtokai kezelése végett elhagyott. Az 1861. országgyűlésen részt vett a főrendiház tárgyalásaiban. Szepesmegyében, a hol szép birtoka van, tiszteletbeli főjegyző és a gazdasági egylet elnöke volt s a magyar szellem fejlesztésére megyéjében nagy befolyást gyakorolt. A honvédség ujjászervezésekor mint kapitány a huszárok közé lépett s azóta kizárólag katonai hivatásának él. 1882. nov. 26. óta ezredes és eleinte a Debreczenben állomásozó 2. huszárezred parancsnokságával, majd a 2. lovas-dandár-parancsnokság vezetésével bizatott meg Budapesten.

Czikkeket irt a Vadász- és Versenylapba: A lótenyésztés emeléséről (1858.) és Válasz a honvédség lovai cz. czikkre (1873.)

M. Nemzetségi Zsebkönyv I. 70.

Sturm Albert, Uj Országgyülési Almanach 75.

M. kir. Honvédség Névkönyve 50. 68.