Kezdőlap

Csanády Gusztáv,

vegyésztudor, a keszthelyi m. kir. gazdasági tanintézet rendes tanára, szül. 1837. decz. 10. Battonyán Békésmegyében, hol atyja gyógyszerész volt; középiskoláit Makón, Nagy-Kőrösön, Pozsonyban az ev. lyceumban és Pesten a kegyesrendiek főgymnasiumában végezte s a gyógyszerészeti pályára lépett. A budapesti egyetemen 1860-ban gyógyszerész-mesteri, 1861-ben tudori oklevelet nyert. Ez időtől 1868-ig mint gyógyszerész működött, mely közben 1862-67-ig Pest-Pilis-Soltmegye vegyésze is volt. Az 1868-69. tanévben a tudom. egyetem chemiai laboratoriumában foglalkozott; 1869-70-ben a halle-vittenbergai egyetemet látogatta s ott főképen a mezőgazdasági vegytant és rokontárgyakat tanulta. 1870. okt. 1. a m. kir. földmivelési miniszterium a magyaróvári gazd. felsőbb tanintézethez a chemiai tanszékre segédtanárnak kinevezte; 1871. tavaszán pedig a keszthelyi m. kir. gazdasági felsőbb tanintézethez a chemiai tanszékre segédtanárnak kinevezte; 1871. tavaszán pedig a keszthelyi m. kir. gazdasági felsőbb tanintézetnél lett az általános és mezőgazdasági vegytan, a borászat és chemiai technologia rendes tanára. 1873 óta a tanintézet borpinczéjének kezelője; 1885 óta pedig a vegykisérleti állomás vezetője. 1879 óta a keszthelyi csolnakázó egylet elnöke; 1882 óta a közegészségi bizottság elnöke.

Értekezései: A szőlők czélszerű trágyázása (Keszthelyi m. k. gazd. tanint. Évkönyve 1887.); A yorkmadeira bor (U. ott, 1888.); A takarmány tápértéke különös tekintettel a helybeli visznyokra (U. ott, 1889.); Magyar buzák chemiai elemzése, az 1890. bécsi általános mezőgazd. és erd. kiállitásra (a Deininger Imre szerkesztésével kiadott Tanulmány a búza fölött cz. munkában); nehány czikksorozat a Gyümölcsészeti Füzetekben és a Borászati Lapokban (1874-től); Vegyészeti s gazdasági czikkeket irt még a Gyakorlati Mezőgazdába (1872-74), Gazdasági Lapokba (1873.), Borászati Füzetekbe (1873) és Földmívelési Érdekeinkbe (1874).

Munkái:

1. A must és bor főbb alkatrészeinek meghatározási módszerei. Bpest, 1876. (A m. tud. akadémia által a Vitéz-féle jutalommal koszorúzatt pályamunka.)

2. A borászat kézikönyve, tekintettel hazánk bortermelésére. U. ott, 1885. (A kir. m. term. tud. társulat megbizásából dr. Plósz Pál egyet. tanárral együtt 47 rajzzal. Ism. Bud. Szemle L. 1887.)

3. Adatok a must és borelemzés módszeréhez. U. ott, 1889. (A kir. m. term. tud. társulat megbizásából dr. Ulbricht munkájának kivonatos átdolgozása és fordítása.)

Szinnyei Könyvészete.

Akad. Értesítő 1875. 170.

Horváth Ignácz Könyvészete 1885.

Keszthelyi Gazd. Tanint. Évkönyve 1885. és önéletrajzi adatok.