Kezdőlap

Csanaki (Czanaki, Tsanaki) Máté,

orvostudor, sárospataki tanár, magyarországi előkelő családból származott és 1595-ben született; Báthori István országbiró és neje Homonnai Eufrozina udvarában nevelkedett; tanult Nagyszombatban, Pozsonyban és Patakon. Ezután Ausztriába és Morvaországba ment tanulni, hol szüleiről maradt vagyonát elvesztegette s három évi vándorlás után Gönczre tért vissza 1614-ben, hol szintén az iskolát látogatta. Innét 1618 végével Rákóczi György segítségével németországi egyetemekre ment, nevezetesen Heidelbergába; tanult még Brémában, Franekerában, Leidában, Oxfordban, Cambridgeben, Strassburgban, Genuában és Bazelban is; igy tiz évet töltött el külföldön, hol orvostudorrá avatták. Hazatérve 1629-ben a fejedelem házi orvosa lett és a sárospataki iskolára közvetve nagy befolyással volt. Innét I. Rákóczi Györgygyel elment Erdélybe s annak udvarában folytatta az orvosi gyakorlatot.

Munkái:

1. Controversiae logicae, philosophicae et theologicae. Lugd. Batav. 1625. Hozzá járul: Oratia funebris in obitum fratris germani Andrea Tzanaki. (Melyben a főurak udvarában nevelt árvák sorsát élénk szinekkel festi. Mikor ezt kiadta, akkor már harmadszor lakott Leydában.)

2. Scabiei encomium. H. n., 1627.

3. A döghalálról való rövid elmélkedés. Kolozsvár, 1634.

4. Mathaei Tzanaki Ungarus, h. e. de natura verorum Ungarorum, eorum item, qui se Ungaros metientes per diversa regna mendicando vagantur. H. és év n. (Ajánlotta ezen munkáját a svájczi nagyobb városok polgármestereinek és tanácsosainak és azt fejtegeti benne hosszasan, hogy a magyar nevezet alatt kolduló deákok nem magyarok, hanem tótok, néha, de ritkábban erdélyi szászok; a magyar idegen földön készebb szükséget látni, éhezni, hogysem kolduljon; erre alkalmat szolgáltatott neki Rotari István, ki mint megszorult magyar tanuló, különböző nevek alatt kéregetett Angolországban, Hollandiában és Svájczban. Ezt a szokást ma is csalárdúl gyakorolják, teszi hozzá Bod Péter.)

5. Logica et Metaphysica...

Bod, M. Athenas 315.

Weszprémi Succincta Med. Biogr. Cent. I. 194.

Horányi, Memoria III. 470.

Danielik, M. Irók II. 48.

Sárospataki Füzetek 1865., 166. l.

Szabó Károly, Régi M. Könyvtár I. 279.