Kezdőlap

Csánki Dezső,

bölcselettudor, országos levéltári fogalmazó, a m. tud. akadémia lev. tagja, szül. 1857. máj. 18. Füzes-Gyarmaton Békésmegyében, hol atyja ev. ref. lelkész volt; az alsó gymnasiumi osztályokat a debreczeni ref. kollégiumban végezte, a 6-tól kezdve Kézsmárkon; 1875-ben a budapesti egyetem bölcseleti karához a történelmi és földrajzi szakra iratkozott be s e szakokból a tanári vizsgálatot 1879-ben, a bölcselettudori szigorlatot pedig 1880-ban tette le. 1881-ben ideiglenes alkalmazásban a m. n. múzeum könyvtárához került, de még ugyanez év jún. havában az országos levéltárhoz neveztetett ki gyakornokká, 1882-ben tisztté, 1886-ban pedig fogalmazóvá. A m. tud. akadémia 1891. máj. 8. választotta levelező tagjává; a m. tört. társulat és magyar heraldikai s genealogiai társulat igazgató-választmányának is tagja.

Első czikke a Vasárnapi Ujságban (1878) jelent meg; többi főbb czikkei a következők: Az áradások és hajdani halászatunk (Ország-Világ 1880.), Mária Terézia királyné látogatása Magyarországon (U. ott, 1882.); Egy főrangú hölgy utazása Magyarországon a mult század közepén (U. ott, 1882); Hunyadmegye és a Hunyadiak (Századok 1887); Máramarosmegye és az oláhság a XV. században (U. ott, 1889); Harminczhat pecsétes oklevél 1511-ből (Turul 1887); Hevesi Bornemissza Benedek gyulai kapitánysága (Békésm. rég. és tört. társ. Évkönyve VIII. 1882); Pogány Miklós czímerlevele, 1447. (U. ott, 1889); Hazánk művelődési állapota a vegyes házból való királyok korában (Osztrák-magyar Monarchia irásban és képben. Magyarország I.); Szabács megvétele (Hadtört. Közlem. 1888); A renaissance és Mátyás király (Bud. Szemle 1891.)

Munkái:

1. Hazánk kereskedelmi viszonyai I. Lajos korában. Bpest, 1880. (Ism. Századok.)

2. I. Mátyás udvara. U. ott, 1884. (Koszorúzott pályamű. Előbb a Századokban 1883. Ism. Bud. Hirlap 21. sz. Bud. Szemle XXXVII. 1884.)

3. Rajzok Mátyás király korából. U. ott, 1887. (Ifjusági Iratok Tára V.)

4. Magyarország történelmi földrajza a Hunyadiak korában. A m. tud. akadémia megbizásából. I. kötet. U. ott, 1890. (Hunyadiak kora Magyarországon VI.)

5. Magyar kir. országos levéltár diplomatikai osztályában őrzött pecsétek mutatója. U. ott, 1889. (Hivatalos megbizásra.)

6. Magyarország története a középiskolák alsóbb osztályai, a polgári fiu- és leányiskolák számára. U. ott, 1891. Képekkel. (Baróti Lajos tanárral együtt.

Horváth Ignácz Könyvészete 1884. 1886. 1890.

M. Könyvészet 1887.

M. Akad. Ért. 1890. (Tagajánlások.)

Corvina 1891. 11. sz.

Századok 1891. 430. l. és önéletr. adatok.