Kezdőlap

Csányi Dániel,

debreczeni ev. ref. főiskolai tanár és a m. tud. akadémia levelező tagja, Cs. József ref. lelkész fia, szül. 1820. jan. 20. Nagybányán; középiskoláit a máramaros-szigeti algymnasiumban és a debreczeni főiskolában, a jogot Kassán végezte, mire a bécsi polytechnikumra ment, hol különösen a vizépítészetet tanulta. 1843-ban a pozsonyi országgyűlésen egy időre Széchenyi István gróf titkára volt; később mint Tisza-szabályozási mérnök nyert alkalmazást. 1848-ban a Székelyföldre ment egy ottan álíltandó huszárezred szervezésére. 1849. febr. Debreczenben találkozott Klapkával, ki őt magával vitte Komáromba, hol a védművek munkálatainak vezetését bízta reá. A kapituláczió után Debreczenbe ment, hol egy évig gazdálkodással foglalkozott. 1850 végén a debreczeni főiskola physikai tanszékére hivták meg. 1851. decz. 19. szabadságharczi működésére vonatkozó feladás következtében elfogták és másfélévi vallató fogság után 12 évi fogságra itélték és csaknem hat évig volt fogva, míg 1857. máj. 14. kiszabadult. Előbb a debreczeni István-gőzmalomnál, majd a kereskedelmi kamaránál nyert alkalmazást. Az 1861. országgyűlésre képviselőnek választották. A feloszlatás után újra elfoglalta a debreczeni kollégiumban a számára újonnan állított felsőbb mértani s csillagászati tanszéket. A m. tudom. akadémia 1863. jan. 13. választotta levelező tagjai sorába. Meghalt 1867. jan. 20. Debreczenben és jan. 22. Révész Imre tartott fölötte halotti prédikácziót.

Politikai czikket irt a Márczius Tizenötödikébe (1848. 77. sz.), gazdasági s mathematikai dolgozatokat pedig a Társalkodóba (1841), M. Gazdába (1842), Gazd. Lapokba (1857. 39. 40. sz. névtelenűl és 1858. 25-31. sz.), M. Sajtóba (1862).

Akadémiai székfoglaló értekezése: Rövid tájékozás a mértan rednszere felett. (Akad. Ért. Math. és Term. oszt. V. 1865. 2.)

Munkája: A számtan elemei közönséges számokban. I. rész. A négy első számvetési munkálatok egész- és törtszámokban. Debreczen, 1859. (Azóta többször utánnyomatott év nélkül.)

Kiadta Kerekes Ferencz Felsőbb mértanát 1852-ben.

Fogságában a mathematikai rendszer kidolgozásán működött és itt készített munkái: Differentialis számvetés és Felsőbb analysis kéziratban vannak, valamint a Tájékozás a mértan rendszere felett (1863.)

M. Akad. Almanach 1864-66.

Fördös Lajos, Papi dolgozatok gyászesetekre. XIII. Kecskemét, 1867.

Vasárnapi Ujság 1867. 10. sz. arczk.

Fővárosi Lapok 1867. 24. sz.

Prot. Naptár 1868. 76. l.

Szinnyei Könyvészete.

Petrik Könyvészete és Bibliographiája és gyászjelentés.