Kezdőlap

Csányi Ferencz (székelyudvarhelyi),

kir. táblai biró, erdélyi nemes székely családból, szül. 1842. jan. 21. Kolozsvárt, hol atyja Cs. Ferencz az erdélyi kir. törvényszéknél tisztviselő volt; középiskoláit a kolozsvári kegyesrendiek főgymnasiumában 1861-ben végezte; a jog- és államtudományokat 1861-65-ben a pesti egyetemen hallgatta, egyúttal a történeti s irodalomtörténeti előadásokat is látogatta. 1865. júl. 29-től 1867 végeig a kolozsvári erdélyi főtörvényszéknél irnok, majd t. fogalmazó gyakornok volt; 1868-70. jan. végeig ugyanott a városi egyesbirósághoz segéddé választották; 1872. márcz. végeig a m. kir. curia legfőbb itélőszki osztályánál mint segédfogalmazó, majd mint rendes fogalmazó működött; ugyanazon évben ügyvédi oklevelet nyert. 1873. jan. 7-ig a gyergyószent-miklósi kir. járásbiróságnál mint albiró; 1875. okt. közepéig ugyanott mint törvényszéki biró volt alkalmazva; ezután a nagyszebeni kir. törvényszékhez helyeztetett át és ott szolgált 1887. máj. 27-ig, mikor a marosvásárhelyi kir. táblához rendes birónak neveztetett ki, honnan 1891-ben a kolozsvárihoz helyeztetett át.

Az irodalmi téren fiatalabb éveiben (1860-72.) működött és törétnelmi értekezéseket, társulati értesítéseket, országgyűlési tudósításokat és leveleket irt. Történelmi dolgozatai a következő lapokban jelentek meg: Képes Ujság (1860. Zrinyi Miklós), Idők Tanúja (1863. 81-85. sz. Lengyelország, 1865. 232., 235. sz. Miként áll Magyarország és Erdély uniójának ügye), Kalauz (1863. Hazai könyvkereskedésünk), Ország Tükre (1864. Könyves Kálmán és a magyar törvényhozás és Magyarország állapota az utolsó Árpád alatt), Magyarország és a Nagyvilág (1865. Kik lakták hazánkat az Árpádok alatt); egyéb dolgozatai a Korunkban (1863. febr. 6. 120. 123. 126. 129. 137. 138. 144. sz., 1864. 2. 10. 12. 22. 35. sz. 1866. jan.), Idők Tanújában (1863. 75. 90. 145. 158. sz., 1864. és 1865. 182. 197. 223. sat. sz., 1866. 16. sz.), Magyar Sajtóban (1863. 150. 291. sz.), Ország Tükre (1865. 26. sz.), 1848 cz. lapban (1867. 56. 58. 65. 1868. 96. sz.), Keletben (1871. 166. sz.) és Bud. Közlönyben (1872. 20. sz.)

Munkája: A görög irodalom története. Kolozsvár, 1866.

Mint a nagyszebeni magyar olvasó egyletnek több évig elnöke az 1885-86-ra szóló Évkönyvét és ebben az egylet történetét irta.

Kisebb dolgozatait Csáni Ferencz, Csány Ferencz, (Cs-i), Cs., (Cs. F.), (Cs-i F.), (-i), X., R. l., r. l., R. lev., egy társulati tag, egy jelen volt társulati tag, nevek és jegyek alatt irta.

Petrik Könyvészete.

Ellenzék 1891. 101. sz. és önéletrajzi adatok.