Kezdőlap

Csányi (Csány) László,

1848-49-ki teljhatalmú országos főkormánybiztos, utóbb közlekedési miniszter, szül. 1790-ben Zalamegye Csány helységében, ősi birtokán; már fiatal korában lett huszárrá és részt vett az 1809-15. táborozásokban; ekkor lábán megsebesülvén oda hagyta a katonaságot és táblabiróvá lett; ő volt a zalamegyei ellenzék vezére, Deák Ferencz bölcseségének legerősb megyei gyámola s leghűbb barátja. 1848. márcz. 15. a pesti közcsendi választmány tagja volt. Jún. 2., midőn Jelasics komoly készületeket tett Magyarország megtámadására, Cs. kormánybiztosúl küldetett a Drávához, hogy az ország határát megőrizze. A pákozdi csata után Moga tábornokot és a bán után Ausztria felé vonuló sereget Pozsonyba követé, s ezentúl is Görgei fővezérsége alatt kormánybiztosa volt a felső seregnek. Windischgrätz 1849. jan. 5. bevonult Budára s ő Grögeivel együtt elhagyta a várost. Szabadságharczi munkásságának ujabb szinhelye Erdély lett. 1849. máj. 1. a közlekedési tárcza átvételére hivta őt vissza Kossuth, s mint e tárcza főnöke a szolnok-debreczeni vasutra tett előkészületeket; jún. 2. pedig Pestre visszajövén, a központi vasutat vette miniszteriuma kezelése alá; egyúttal jún. 15-től a keszthelyi kerület országgyűlési képviselője volt. Július elején ismét ő hagyta el utoljára a fővárost. Görgeit mint fiát szerette s azon miniszterek közé tartozott, kik Görgei mellett szavaztak, annak letételét ellenezték. Aug. 11. Görgei tanácsára lemondott a miniszterségről, sőt Kossuthot is lemondásra birta. A világosi fegyverletétel után, bár ő is menekülhetett volna, bujdosni nem akart, Sarkadon átadta magát az oroszoknak, mire Nagyváradra vitetett és ott az osztrákoknak kézbesíttetvén, Pestre az új-épületbe hozatott és itt okt. 10. bitófán végezte életét. Semmit sem tagadott, sőt nyiltan kijelenté, hogy mindent önként, meggyőződésből tett és következetesen, férfias elszántsággal lépett a halál elébe.

1848-49. proklamátiói és rendeletei melyek önállóan megjelentek:

1. Lukács Sándor Győr városi kormánybiztos úrnak! Pozsony, 1848. nov. 2. (Lukács S. rendeletével együtt. Győr, 1848. nov. 3. Ivrét, falragasz.)

2. Azon ellenséges viszonyok... U. ott, 1848. nov. 5. (Magyar és német szöveg. Ivrét, falragasz.)

3. Szózat Magyarhon lelkes leányaihoz! U. ott, 1848. nov. 10. Ivrét, féliv. (Ugyanaz Győr, 1848. nov. 18. Szabó Kálmán Felhivásával. Ivrét, falragasz.)

4. Pozsony szabad kir. város nemzetőrségéhez. Pozsony, 1848. nov. 28. Ivrét, falragasz.

5. Országgyűlési határozat. (U. ott, 1848. decz.) Ivrét, falragasz.

6. A feldunai magyar királyi hadsereg szózata. U. ott, 1848. decz. 10. (Görgei Arthurral együtt, magyar és német szöveg. Ivrét, falragasz.)

7. A feldunai magyar királyi hadsereg nyilatkozata. U. ott, 1848. dec. 10. (Görgei Arthurral együtt, magyar és német szöveg. Ivrét, falragasz.)

8. Szózat a néphez. Győr, 1848. decz. 22. Ivrét, falragasz.

9. A magyar hölgyekhez! U. ott, 1848. decz. 24. Ivrét féliv.

10. Nyilatkozat. U. ott, 1848. decz. 24. Ivrét, falragasz.

11. Budapest lakosaihoz! Fővárosunk lakosai nyugodtan lehetnek... Budapest, 1849. jan. 2. (Magyar és német szöveg, ivrét, falragasz.)

12. Rendelet. Kolozsvár, 1849. jan. 4. (4-rét, egy lap.)

13. Szózat a székely nemzethez. U. ott, 1849. febr. 6. Ivrét, féliv.

14. A rosz hirt, miszerint a Sándor császár nevét viselő gyalogezredből az ellenség... U. ott, 1849. febr. 9. Ivrét, féliv.

15. Im halljátok az öröm hirt. U. ott, 1849. febr. 12. Ivrét, féliv.

16. Szózat Erdélyország népeihez! U. ott, 1849. márcz. 2. Ivrét, féliv. (Ugyanaz rumén nyelven.)

17. A menydörgés tisztítja a léget... U. ott, 1849. márcz. 8. 4-rét, egy lap.

18. Az ostrom-állapotba helyezett szászföldön. U. ott, 1849. márcz. 8. (Rendelete a Szászföld további szervezése végett.)

19. Rendelet. Általános a panasz... U. ott, 1849. márcz. 15. Ivrét, féliv.

20. Örömhir!! Szeben a magyaré. U. ott, 1849. márcz. 15. Ivrét, féliv.

21. Hirdetés. Ármány és árulás... N.-Szeben, 1849. márcz. 15. Ivrét, féliv.

22. Az egyesült haza... U. ott. 1849. márcz. 25. 4-rét, egy lap.

23. Szózat a királyföldi falvak szász és oláh lakossaihoz. U. ott, 1849. márcz. 26. Ivrét, féliv.

24. Rendelet. U. ott, 1849. ápr. 4. 4-rét egy lap.

25. Az ostromállapotba helyezett Szászföldön... 1849. ápr. 4. Ivrét, féliv.

26. Rendelet. A törvényhatóságok főtiszteihez. Kolozsvár, 1849. ápr. 10. Ivrét, féliv.

27. Több helyeken, de jelesen N.-Szebenben, mely a pártütés és hazaárulás fészke vala... U. ott, 1849. ápr. 12. Ivrét, féliv.

28. Gödöllőnél derék Görgey tábornoknak vezérlete alatti vitéz seregeink. U. ott, 1849. ápr. 13. Ivrét, falragasz. (Magyar és német szöveg.)

29. Rendelet. A törvényhatóságok előljáróihoz. U. ott, 1849. ápr. 15.

30. Hirdetmény. Nyilvánosság a tanácskozmányokban. U. ott. 1849. ápr. 16. Ivrét, féliv. (Magyar és német szöveg.)

31. Körrendelet. U. ott, 1849. ápr. 18. 4-rét, egy lap. (Hogy a sereg a fuvarpénzt fizesse.)

32. Körrendelet. U. ott, 1849. ápr. 20. (Melylyel a kincstári hivatalt szabályozta.)

33. A vitéz székely nemzetnek... U. ott, 1849. ápr. 22. Ivrét, féliv.

34. Körrendelet. Az előttem felmerült panaszok... U. ott, 1849. ápr. 28. Ivrét, féliv.

35. Rendelet. Hivatalos tudósítások érkeznek... U. ott, 1849. ápr. 28. Ivrét, féliv.

36. Örömhir... Budapest ismét miénk... (U. ott, 1849. ápril végén). Ivrét, féliv.

37. Rendelet. U. ott, 1849. máj. 1. (A magyarországi mezei rendőrségi törvényt behozza.)

38. Rendelet. A lázadás által okozott károk... U. ott, 1849. máj. 7. Ivrét, féliv.

39. A kerülhetetlen kiadásokkal túlterhelt álladalmi pénztár... U. ott, 1849. máj. 9. 4-rét, egy lap.

40. Budapest város lakosaihoz! Budapest, 1849. júl. 9. Ivrét. féliv.

Levelei 1848-ból (Vasmegyei Lapok 1887. 27. sz., Pozsonyvidéki Lapok 1887. 69. sz., Egyetértés 1888. 280. sz.) Horváth Jánoshoz nyilt rendelettel. Kolozsvár, 1849. febr. 12. és márcz. 2. (Történeti Lapok I. 1874. 14. sz. II. 1875. 49. 50. sz.); Kossuth Lajoshoz, Arad, 1849. aug. 11. (Sürgeti a főhatalom átruházását Görgeire. Megjelent a Zalai Közlönyben 1888. 48. sz. és Magyarország 1891. 42. sz.)

Pesti Hirlap 1848. 14. 70. 166. 241. sz.

Közlöny 1849. 47. sz.

Honvéd 1849. (a 16. 21. 26. 29. 38. sz. okmányok.)

Ujabbkori Ismeretek Tára II. 231.

Wurzbach, Biogr. Lexikon III. 43.

Kőváry László, Okmánytár az 1848-49-ki eseményekhez. Pest, 1861. (a 17. 18. 21. 26. 31. 32. 37. sz. okmányok.)

Vasárnapi Ujság 1868. 10. sz. arczk.

Pap Dénes, Okmánytár Magyarország Függetl. Harczának Történetéhez. Pest, 1869. II. (a 6. és 7. sz. okmányok.)

Ellenzék 1890. 148. sz. (Cs. L. bucsúja Erdélytől.)