Kezdőlap

Csapó Dániel (kecskeméti),

alispán és országgyűlési követ, szül. 1778. márcz. 21. Győrött. 1805-ben a francziákkal viselt háborúban a tolnamegyei nemes felkelő sereg tisztje volt; azután megyei hivatalba lépett és 1827-ben első alispánná választatott, mely hivatalát kilencz évig viselte. Ez idő alatt kétszer volt a megyének országgyűlési követe. Tengelicz pusztai szép birtoka nemcsak Tolnamegyének, de az egész országnak legokszerűbben kezelt példány gazdaságai közé emelkedett. A magyar gazdasági egyesület alakításánál Pozsonyban élénk részt vett és annak első nagygyűlésén 1839. márcz. 17. első alelnökévé választatott; tagja volt az Állat-mutató társaságnak is. Ez időben, midőn az első juh-kiállítások megkezdettek 1830-ban, az akkor már nagy hírre kapott tótmegyeri juhnyájból 200 aranyon vásárolt meg egy fiatal kost. Meghalt 1844. aug. 5. Pesten. Emlékbeszédet Bezerédi István mondott fölötte a m. gazdasági egyesület főgyűlésén 1845. jún. 7. Garay János emlékverset irt halálára. Arczképét olajba festve az egyesület gyűléstermébe vették föl. Kőnyomatban Eybl rajza után nyomtatta Leykum A. Bécsben 1842-ben.

Gazdasági czikkeket irt a Gazdasági Tudósításokba (1839. 1842) és a M. Gazdába (1842. 1844.)

Munkái:

1. Kérdezősködő magyar nyelvmester. Pest, 1833.

2. Gazdasági kis tükör. Falusi ifjuság számára Karika Pál, Szentmiklósy Sámuel és Tahy Emanuel koszorúzott munkáiból szerkesztve. Kiadta a m. gazd. egyesület. Buda, 1843. (A 2. bőv. és átdolgozott kiadás után változatlanúl lenyomott 3. kiadás. U. ott, 1845; 4. lényegesen javított és kiegészített kiadás. U. ott, 1845? 5. kiadás. U. ott, 1865., Mórocz István által.)

3. Dalfüzérke, válogatott népszerű dalokból fűzve. U. ott, 1844-46. négy füzér és u. ott 1865.

4. Nemzeti magyar dalok és marsok. Pest, 1847.

Kéziratban: Cs. D. által egybegyűjtött vegyes iratok. 4-rét két kötet (a nemzeti múzeumban.)

P. Hirlap 1844. 376. 378. 408. sz.

M. Gazda 1844. 11. 14. 45. sz.

Társalkodó 1844. 98. sz.

Hirnök 1844. 63. sz.

Thewrewk József, Magyarok Születésnapjai 31.

Főv. Lapok 1879. 252. sz.

M. Gazd. Egyesület Emlékkönyve I. 84. (Galgóczy Károly.)

Figyelő VII. 399. XVII. (Garay J. levelei Cs. D.-hez 1828-36.)

Gróf Széchenyi István Levelei I. II.

Petrik Könyvészete és Bibliogr.