Kezdőlap

Császár Pál,

ev. ref. lelkész, szül. 1815. okt. 19. Gálszécsen Zemplénmegyében; iskoláit Sárospatakon végezte; a gálszécsi egyházközség 1846-ban lelkészűl választotta s hivatalát 1847. júl. elfoglalta s folytatta 1877. aug. 2. bekövetkezett halálaig. Ez idő alatt egyházmegyei aljegyző, majd tanácsbiró volt.

Munkája: Református énekes könyv tót nyelven. (Sárospatak, 1864.)

Kéziratban: tót nyelvre fordított imák és egyházszertartási beszédek.

Uj M. Athenás 86.