Kezdőlap

Csáthy (Csáti) Dániel,

ev. ref. superintendens, Cs. György és Pozsonyi Zsuzsanna fia, szül. 1703-ban Szikszón Abaujmegyében; az alsóbb iskolai osztályokat szülőhelyén végezte el, mire a debreczeni kollégiumban nyolcz évig hallgatta a tudományokat; azután Püspökibe (Biharmegye) ment tanítónak. Később a belgiumi s németországi egyetemeken járt és Brémában hallgatta a theologiát. Visszajövén hazájába 1730-ban, a csatári egyháznál hivataloskodott; 16 évi papsága után 1747 tavaszán Nagy-Kőrösön papnak és Helmeczy István halála után 1752. jún. 26. superintendensnek választották. Meghalt 1757. jan. 24. Koporsóba tételekor Mocsi István kőrösi második pap prédikált fölötte és temetésekor Szőnyi Virágh Mihály kecskeméti lelkész és Losonczi István kőrösi tanár.

Munkája: Az halálnak, minden emberekkel egyaránt közvoltáról való rövid elmélkedés, melyet néhai jó emlékezetű méltóságos generalis Beleznai János főúr... meghidegedett teste eltemettetésének alkalmatosságával tett és mondott... Pilisen 1754. eszt. Buda, 1758.

Tudósítás a nagy-kőrösi ref. tanítóképzőről 1873. 14.

Petrik Bibliogr.

Dunántúli Prot. Lap 1891. 43. sz. és Tóth Ferencz kézirati gyűjteménye a m. n. múzeumban (936. Fol. Hung. III. 122-124. l.)