Kezdőlap

Csávolszky József,

váczi kanonok. Cs. Lajos orsz. képviselő testvér-öcscse, szül. 1843. ápr. 10. Bujákon, Nógrádmegyében; a váczi egyházmegyében 1869. aug. 12. szenteltetett föl misés-pappá; egy ideig nevelő volt, aztán a váczi püspöki széknél szertartásmester; 1874-ben aljegyző, 1875-ben könyvtárnok, szentszéki jegyző és 1877-ben levéltárnok, 1879-ben az egyházmegyei iskolák altanfelügyelője, tiszt. alesperes, a váczi iskolák igazgatója s az iskolaszék elnöke, 1880-ban bölcselettanár a theol. intézetben és főgymnasiumban, 1882. püspöki titkár és szentszéki ülnök, 1883. a püspöki iroda igazgatója. 1885-ben székesegyházi kanonok és a papnevelő igazgtója lett, mely utóbbi tiszjét három évig viselte.

Czikkeket irt a nagyszombati Heti Közlönybe, a Kath. Hetilapba s a M. Államba Cs. J. jegyek alatt.

Munkája: A katholikusok autonomiája és az 1871-ki szervezeti szabályzat. Bpest, 1891. (Röpirat.)

Schematismus Vaciensis 1885. 121.

Irod. Szemle. 1891. 4. sz.

Váczy Közlöny 1891.